napachon.localthai1.org
        เทศบาลตำบลนาป่า ได้จัดทำเว็ปไซต์ขึ้นมาเพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ของหน่วยงาน และข้อมูลตำบลให้แก่ประชาชนและผู้สนใจ ในขณะเดียวกัน ก็เป็นที่รับเรื่องราว สุข-ทุกข์ของประชาชน
        นอกจากนี้  เทศบาลตำบลนาป่า ยินดีรับคำแนะนำเพื่อปรับปรุง ประสิทธิภาพ ในการบริหารงานราชการส่วนท้องถิ่นต่อไป


 เว็บไซต์อยู่ในขณะปรับปรุง ขออภัยในความไม่สะดวก
 
 
 
โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ [ 14 ก.พ. 2562 ]   อ่าน 17 
(ร่าง)ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 12 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็ก [ 12 ก.พ. 2562 ]   อ่าน 17 
กำหนดการประชุมประชาคม โครงการจัดประชุมประชาคมในเขตเทศบาลตำบลนาป่า ประจำปี พ.ศ. [ 11 ก.พ. 2562 ]   อ่าน 6 
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ บริเวณบ้านลุ [ 7 ก.พ. 2562 ]   อ่าน 24 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนมกราคม 2562 [ 5 ก.พ. 2562 ]   อ่าน 29 
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ บริเวณซอยสองพ [ 5 ก.พ. 2562 ]   อ่าน 36 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ก.พ. 2562 ]   อ่าน 20 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ก.พ. 2562 ]   อ่าน 22 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 ม.ค. 2562 ]   อ่าน 18 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 รายการ [ 31 ม.ค. 2562 ]   อ่าน 16 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือนกุมภาพั [ 30 ม.ค. 2562 ]   อ่าน 15 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (มอเตอร์ส่าย) จำนวน 10 ตัว โดยวิธีเฉพา [ 29 ม.ค. 2562 ]   อ่าน 24 
ประกวดราคาซื้อติดตั้งระบบเสียงไร้สายในเขตเทศบาลตำบลนาป่า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็ [ 29 ม.ค. 2562 ]   อ่าน 52 
โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด \"นาป่าคัพ\" ประจำปี 2562 [ 28 ม.ค. 2562 ]   อ่าน 28 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมแซมและบำรุงรักษารถบรรทุกขยะ ทะเบียน 84 [ 28 ม.ค. 2562 ]   อ่าน 24 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์ ทะเบียน กล-2607 [ 28 ม.ค. 2562 ]   อ่าน 21 
ประกาศ เรื่อง การเก็บและขนมูลฝอย [ 25 ม.ค. 2562 ]   อ่าน 25 
การตรวจรับงานโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ บริเวณซอยสาธารณประโยชน [ 25 ม.ค. 2562 ]   อ่าน 19 
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมฝาบ่อพัก บริเวณซอยบ้านไร่บน 3 หมู่ที [ 25 ม.ค. 2562 ]   อ่าน 38 
ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ [ 22 ม.ค. 2562 ]   อ่าน 23 
 
ทต.นาป่า โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ [ 14 ก.พ. 2562 ]    อ่าน 17 
ทต.นาป่า (ร่าง)ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 12 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็ก [ 12 ก.พ. 2562 ]    อ่าน 17 
 
 
 
 
ขอความอนุเคราะห์รายชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่พร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.4/ว449 [สิ่งที่ส่งมาด้วย1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย3]  [ 1 ก.พ. 2562 ]
แจ้งการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โครงการประเมินคุณภาพนักเรียนระดับการศึกษาภาคบังคับ ประจำปีการศึกษา 2561 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว446  [ 1 ก.พ. 2562 ]
ขอความร่วมมือในการขับเคลื่อนงานด้านการประชาสัมพันธ์โรคพิษสุนัขบ้าระดับจังหวัด ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/ว424  [ 1 ก.พ. 2562 ]
ขอเชิญเสนอผลงานเข้าร่วมการประกวดสื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี 2562 ศปท.สถ. มท 0817/ว447  [ 1 ก.พ. 2562 ]
การเตรียมการป้องกันและระงับอัคคีภัย และอุบัติภัยในช่วงเทศกาลตรุษจีน 2562 ด่วนที่สุด กพส. มท 0817.2/ว428  [ 1 ก.พ. 2562 ]
หลักเกณฑ์ประสบการณ์ในงานที่หลากหลายตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งประเภทอำนวยการ กระทรวงมหาดไทย (เพิ่มเติม) กจ. มท 0802.3/ว414  [ 1 ก.พ. 2562 ]
แจ้งการโอนเงินรายได้ส่วนท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว437  [ 1 ก.พ. 2562 ]
การขับเคลื่อนการบริหารจัดการศึกษาระดับปฐมวัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว438  [ 1 ก.พ. 2562 ]
การซักซ้อมความเข้าใจการปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดกรณีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง พ.ศ.2561 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว443  [ 1 ก.พ. 2562 ]
การจัดสรรทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลายที่สนใจเรียนทางสายวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2562 กศ. มท 0816.3/ว410  [ 1 ก.พ. 2562 ]
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (แผนที่แม่บท) ด้วยโปรแกรมประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (LTAX GIS) เพื่อรองรับกฎหมายว่าด้วยภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง สน.คท. มท 0808.3/ว435  [ 1 ก.พ. 2562 ]
การโอนเงินที่จัดเก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบล ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว421 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 1 ก.พ. 2562 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) และภาษีสรรพสามิต (ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต) ประจำเดือนมกราคม 2562 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว422 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 1 ก.พ. 2562 ]
การซักซ้อมความเข้าใจการปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดกรณีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง พ.ศ.2561 กค. มท 0803.3/ว432  [ 31 ม.ค. 2562 ]
อัตราราคางานต่อหน่วย และบัญชีราคามาตรฐานสิ่งก่อสร้าง กค. มท 0803.3/ว431 [เอกสารแนบ 1] [เอกสารแนบ 2]  [ 31 ม.ค. 2562 ]
โครงการสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าในระดับท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าฯ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/ว384  [ 31 ม.ค. 2562 ]
การตรวจสอบข้อมูลการทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ก่อนได้รับอนุญาต ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/ว374  [ 31 ม.ค. 2562 ]
แจ้งการจัดประชุมและกิจกรรมให้คำปรึกษาทางด้านวิชาการโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (โครงการคลินิก ITA) ด่วนที่สุด ศปท.สถ. มท 0817.2/ว420  [ 31 ม.ค. 2562 ]
ประชาสัมพันธ์มาตรการส่งเสริมการชำระเงินเพื่อซื้อสินค้าและบริการ และการนำส่งข้อมูลภาษีมูลค่าเพิ่มผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว426  [ 31 ม.ค. 2562 ]
ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประเมินผลงานข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 สน.บถ. มท 0809.4/ว427 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 31 ม.ค. 2562 ]
 

 
อบต.คลองตำหรุ ตลาดน้ำคลองตำหรุ (5 ต.ค. 2558)    อ่าน 484  ตอบ 5
อบต.คลองตำหรุ สะพานเรียบชายทะเล (5 ต.ค. 2558)    อ่าน 396  ตอบ 2
อบต.คลองตำหรุ น้ำไม่มีทางออก (28 ก.ย. 2558)    อ่าน 376  ตอบ 2
 
ชบ 0023.5/ว1085 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาศทางสังคม เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ไตรมาสที่ ๒ เพิ่มเติม [ 13 ก.พ. 2562 ]     
ชบ 0023.3/4841 แนวทางการปฏิบัติในการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ แผนงานบูรณาการส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 13 ก.พ. 2562 ]     
ชบ 0023.1/4837 การยกเลิกสำเนาเอกสาร สำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน [ 13 ก.พ. 2562 ]     
ชบ 0023.5/ว1086 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๑ [ 13 ก.พ. 2562 ]     
ชบ 0023.5/ว067 แจ้งยอดเงินรายได้นำส่งองค์การบริหารส่วนตำบล  [ 13 ก.พ. 2562 ]     
ชบ 0023.3/4838 แต่งตั้ง ย้าย ผู้ช่วยผู้จัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 13 ก.พ. 2562 ]     
ชบ 0023.3/ว1084 หารือการขอปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ะนาคารและเงื่อนไขการค้ำประกันเงินกู้  [ 13 ก.พ. 2562 ]     
ชบ 0023.3/5606 เชิญเข้าร่วมประชุมสัมมนาเพื่อการขับเคลื่อนโครงการ ประชา รับ สร้างสุข [ 13 ก.พ. 2562 ]     
ชบ 0023.3/ว1034 ขอความร่วมมือในการดำเนินการตรวจสอบสิทธิ์และรับรองสิทธิ์เกษตรกร ภายใต้โครงการสร้างความเข็มแข็งให้แก่เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมัน [ 13 ก.พ. 2562 ]     
ชบ 0023.3/ว1033 ขอเชิญสมัครรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ [ 13 ก.พ. 2562 ]     
ชบ 0023.3/ว1035 โครงการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกเชิงรุกแบบบูรณาการของประเทศไทย X-ray คร้้งที่ ๑/๒๕๖๒  [ 13 ก.พ. 2562 ]     
ชบ 0023.3/ว1032 ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานสถานธนานุบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 13 ก.พ. 2562 ]     
ชบ 0023.3/4607 การพัฒนาและขับเคลื่อนการลดก๊าซเรือนกระจกจากโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 13 ก.พ. 2562 ]     
ชบ 0023.5/137 การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจเงินอุดหนุนสำหรับโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยี DLTV  [ 13 ก.พ. 2562 ]     
ชบ 0023.5/136 การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจเงินอุดหนุนสำหรับโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยี DLTV  [ 13 ก.พ. 2562 ]     
ชบ 0023.5/135 การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจเงินอุดหนุนสำหรับโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยี DLTV  [ 13 ก.พ. 2562 ]     
ชบ 0023.3/4600 ขอเชิญรับใบประกาศเกียรติคุณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลงานด้านการสร้างเขตปลอดโรคพิษสุนัขบ้าดีเด่นในระดับจังหวัด ประจำปี ๒๕๖๑ ตามโครงการ Thailand Rabies Awards 2018  [ 13 ก.พ. 2562 ]     
ชบ 0023.2/ว1003 ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๒  [ 13 ก.พ. 2562 ]     
ชบ 0023.3/ว1031 การเจาะและใช้น้ำบาดาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 13 ก.พ. 2562 ]     
ชบ 0023.1/4474 ระเบียบชมรมแม่บ้านกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และชมรมแม่บ้านท้องถิ่นไทยจังหวัด....พ.ศ. ๒๕๖๒  [ 13 ก.พ. 2562 ]     
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 2 ม.ค. 2562
 
สำนักงานเทศบาลตำบลนาป่า