ปิดหน้าต่าง
 
 
เทศบาลตำบลนาป่า
หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลพื้นฐาน
GENERAL
รู้จัก
เทศบาล
ABOUT US
บุคลากร
/หน่วยงานภายใน
PERSONAL
ข่าวสาร
NEWS
บริการ
ประชาชน
SERVICE
ระเบียบ/
กฎหมาย
LAW
แผน
PLANNING
ผลการ
ดำเนินงาน
PERFORMANCE
ติดต่อ
เทศบาล
CONTACT US
 
สำนักงานเทศบาลตำบลนาป่า
ประเพณีคราดนา ควายดี ตำบลนาป่า
ผลิตภัณฑ์ในตำบลนาป่า
ศาสนสถาน ในตำบลนาป่า
นายกเทศมนตรีตำบลนาป่า
วิสัยทัศน์ เทศบาลตำบลนาป่า
"นาป่าเป็นเมืองน่าอยู่ บริหารงานอย่างโปร่งใส
ใส่ใจสิ่งแวดล้อม เพียบพร้อมสาธารณูปการ
ก้าวนำด้านเศรษฐกิจ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี"
นายสามารถ สุขสว่าง
เทศบาลตำบลนาป่า
1
2
3
4
5
 
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
 
เทศบาลตำบลนาป่า
www.napachon.go.th
 
“นาป่าเป็นเมืองน่าอยู่ บริหารงานอย่างโปร่งใส ใส่ใจสิ่งแวดล้อม
เพียบพร้อมสาธารณูปการ ก้าวนำด้านเศรษฐกิจ
ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี”
วิสัยทัศน์ ทต.นาป่า
ติดต่อเทศบาลตำบลนาป่า
โทร : 0-3805-5499
โทรสาร : 0-3805-5484
นายสามารถ สุขสว่าง
นายกเทศมนตรีตำบลนาป่า
 
 
NEWS
เว็บไซต์เทศบาลตำบลนาป่า ยินดีต้อนรับ
 
 
 
นายสราวุธ เย็นยิ่ง
ปลัดเทศบาลตำบลนาป่า
 
 
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 
 
   
 
ชบ 0023.5/ว2083 ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการตั้งงบประมาณ การใช้จ่ายเงินสะสมและเงินทุนสำรองสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการเลือกตั้งท้องถิ่น [ 27 มี.ค. 2563 ]     
ชบ 0023.1/ว2081 แจ้งเลื่อนการทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๖๓  [ 27 มี.ค. 2563 ]     
ชบ 0023.3/ว8932 ประกาศเลื่อนวันคัดเลือกผู้จัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจการสถานธนานุบาลประจำภาค  [ 27 มี.ค. 2563 ]     
ชบ 0023.3/ว8773 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  [ 27 มี.ค. 2563 ]     
ชบ 0023.3/ว8774 เลื่อนการจัดกิจกรรม การอบรมครูด้วยระบบทางไกลตามโครงการพัฒนานัดเรียนอย่างมีคุณภาพด้วยการจัดประสบการณ์เรียนรู้ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโรยี และสะเต็มศึกษา แก้ไข [ 27 มี.ค. 2563 ]     
ชบ 0023.3/ว2054 หารือแนวทางปฏิบัติในการควบคุมเพื่อสังเกตอาการของผู้เดินทางกลับจากจากประเทศที่เป็นเขตโรคติดต่อหรือเป็นที่ระบาดต่อเนื่อง กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 [ 26 มี.ค. 2563 ]     
ชบ 0023.1/ว144 มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  [ 26 มี.ค. 2563 ]     
ชบ 0023.3/ว8774 เลื่อนการจัดกิจกรรม กรอบรมครูด้วยระบบทางไกลตามโครงการพัฒนานัดเรียนอย่างมีคุณภาพด้วยการจัดประสบการณ์เรียนรู้ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโรยี และสะเต็มศึกษา [ 26 มี.ค. 2563 ]     
ชบ 0023.5/ว2053 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖ภ งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจเงินอุดหนุนชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนคุณภาพแห่งการเรียนรู้ด้านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV [ 26 มี.ค. 2563 ]     
ชบ 0023.3/ว143 การสำรวจข้อมูลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนงบประมาณโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัย ท้องถิ่นไทย ผ่านการเล่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 26 มี.ค. 2563 ]     
ชบ 0023.3/ว142 รายละเอียดโครงการของกองส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น [ 25 มี.ค. 2563 ]     
ชบ 0023.3/186 คลังความรู้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  [ 25 มี.ค. 2563 ]     
ชบ 0023.3/ว139 แบบสำรวจช้อมูลโรงเรียนที่มีความประสงค์ใช้ระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV [ 25 มี.ค. 2563 ]     
ชบ 0023.2/ว2012 แจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไตรมาสที่ ๓ เดือนเมษายน - มิถุนายน ๒๕๖๓ [ 24 มี.ค. 2563 ]     
ชบ 0023.3/ว2004 การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานและการเลื่อนขั้นค่าจ้างของพนักงานสถานธนานุบาล ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ ๑ เมษายน ๒๕๖๓ [ 24 มี.ค. 2563 ]     
ชบ 0023.5/ว140 ซ้อมความเข้าใจการบริหารสัญญากรณีที่ได้รับผลกระทบจากกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โรคโควิด 19 [ 24 มี.ค. 2563 ]     
ชบ 0023.5/ว141 มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  [ 24 มี.ค. 2563 ]     
ชบ 0023.3/ว 2001 ขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินโครงการคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสตับอังเสบ ซี ในประชากรกลุ่มเสี่ยง เพื่อส่งต่อเข้าระบบการรักษาในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 24 มี.ค. 2563 ]     
ชบ 0023.3/ว2000 การป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 COVID-19 [ 24 มี.ค. 2563 ]     
ชบ 0023.3/ว1999 เร่งรัดการดำเนินการโครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา COVID-19 ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 3 มีนาคม พ.ศ.2563  [ 24 มี.ค. 2563 ]     
 
   
 
สำรวจข้อมูลการแต่งตั้่งคณะกรรมการสอบสวนผู้บริหารท้องถิ่น รองผู้บริหาารท้องถิ่น ประธานสภาท้องถิ่น รองประธานสภาท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่ืน เลขานุการผู้บริหารท้องถิ่น และที่ปรึกษาท้องถิ่น ด่วนที่สุด กม. มท 0804.5/ว721  [ 6 มี.ค. 2563 ]
สรุปข้อมูลการรวมหมู่บ้านที่มีจำนวนราษฎรตามหลักฐานการทะเบียนราษฎรไม่ถึง 25 คน กต. มท 0818.4/ว708  [ 6 มี.ค. 2563 ]
แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งวดที่ 2 เดือนมีนาคม 2563 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว691 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 6 มี.ค. 2563 ]
แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งวดที่ 2 เดือนมีนาคม 2563 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว690 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 6 มี.ค. 2563 ]
แนวทางการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (เทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบล) แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว700  [ 6 มี.ค. 2563 ]
แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) แก่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2563 (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 2 รุ่นที่ 30-32 ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว703 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 6 มี.ค. 2563 ]
ขอแจ้งเลื่อนการอบรมตามโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการบริหารจัดการน้ำด้วยระบบธนาคารน้ำใต้ดิน ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว699  [ 6 มี.ค. 2563 ]
แจ้งการโอนเงินรายได้ส่วนท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว682  [ 6 มี.ค. 2563 ]
โครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) แก่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปี 2563 (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 3 กค. มท 0803.4/ว685  [ 5 มี.ค. 2563 ]
แนวทางปฏิบัติป้องกันความเสี่ยงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของการฝึกอบรมซึ่งจัดโดยสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น สบ.พถ. มท 0807.2/ว660  [ 5 มี.ค. 2563 ]
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกหักผลักส่งเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ชดใช้เงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน ด่วนที่สุด กค. มท 080.3.3/ว680  [ 5 มี.ค. 2563 ]
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว681  [ 5 มี.ค. 2563 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ให้ท้องถิ่นทราบเพื่อเข้าร่วมการประชุมสนทนาแลกเปลี่ยนทำเมืองให้เอื้อ เพื่อเดิน-จักรยาน ณ เทศบาลนครพิษณุโลก (Bike and Walk Dialogue 2020) ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว668  [ 5 มี.ค. 2563 ]
ยกเว้นการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว1353  [ 5 มี.ค. 2563 ]
แจ้งเลื่อนโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการใช้งานโปรแกรมระบบแนะนำสำรับอาหารกลางวันและโปรแกรมบันทึกและคัดกรองการเจริญเติบโตและพัฒนาการเด็กสำหรับโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รุ่นที่ 10 ระหว่างวันท่ 11-13 มีนาคม 2563 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว669 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 5 มี.ค. 2563 ]
การติดตามและเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว664 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 5 มี.ค. 2563 ]
การประเมินความพึงพอใจและความผูกผันของผู้รับริการ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด่วนที่สุด กพร. มท 0812/ว678  [ 5 มี.ค. 2563 ]
แนวทางปฏิบัติการจัดหาพัสดุตามโครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา (COVID-19) ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2563 ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.2/ว675 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 5 มี.ค. 2563 ]
การเร่งรัดดำเนินการขับเคลื่อน "โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง" ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.2/ว655  [ 4 มี.ค. 2563 ]
ขอข้อมูลสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ในเขตพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กพส. มท 0810.6/ว667 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 4 มี.ค. 2563 ]
โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตบ. มท 0805.2/ว662 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 4]  [ 4 มี.ค. 2563 ]
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรเตรียมความพร้อมสู่การเกษียณอายุของข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น "เกษียณสร้างสุข" (Happy Retirement) รุ่่นที่ 2-3 สบ.พถ. มท 0807.2/ว617  [ 3 มี.ค. 2563 ]
เผยแพร่และประชาสัมพันธ์การประกวดภาพยนตร์สั้น (Short Film) ประจำปี 2563 หัวข้อ "ครูดี..ที่รัก" กศ. มท 0816.3/ว653 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 3 มี.ค. 2563 ]
ซักซ้อมแนวทางการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามโครงการบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม (e-payment) เพิ่มเติม และการบันทึกข้อมูลผู้มีสิทธิ รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของ อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพิ่มเติม ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว651  [ 3 มี.ค. 2563 ]
การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว652  [ 3 มี.ค. 2563 ]
 
 
 
กิจกรรมเทศบาล
 
วีดิทัศน์
 
 
 
 
 
 
 
SERVICE
 
คู่มือประชาชน  
คำแนะนำภาษี  
KNOWLEDGE  
แบบสอบถาม  
ประมวลผลสำรวจ  


สารจากนายก
 
   
 
สารจากนายกเทศมนตรีตำบลนาป่า ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ.2562 [ 2 ธ.ค. 2562 ]  อ่าน : 25  
สารจากนายกเทศมนตรีตำบลนาป่า ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2562 [ 4 พ.ย. 2562 ]  อ่าน : 20  
สารจากนายกเทศมนตรีตำบลนาป่า ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ.2562 [ 1 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 31  
 
หนังสือจาก สถ.จ.ชลบุรี
 
   
 
ชบ 0023.5/ว2083 ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการตั้งงบประมาณ การใช้จ่ายเงินสะสมและเงินทุนสำรองสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการเลือกตั้งท้องถิ่น [ 27 มี.ค. 2563 ]     
ชบ 0023.1/ว2081 แจ้งเลื่อนการทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๖๓  [ 27 มี.ค. 2563 ]     
ชบ 0023.3/ว8932 ประกาศเลื่อนวันคัดเลือกผู้จัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจการสถานธนานุบาลประจำภาค  [ 27 มี.ค. 2563 ]     
ชบ 0023.3/ว8773 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  [ 27 มี.ค. 2563 ]     
ชบ 0023.3/ว8774 เลื่อนการจัดกิจกรรม การอบรมครูด้วยระบบทางไกลตามโครงการพัฒนานัดเรียนอย่างมีคุณภาพด้วยการจัดประสบการณ์เรียนรู้ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโรยี และสะเต็มศึกษา แก้ไข [ 27 มี.ค. 2563 ]     
ชบ 0023.3/ว2054 หารือแนวทางปฏิบัติในการควบคุมเพื่อสังเกตอาการของผู้เดินทางกลับจากจากประเทศที่เป็นเขตโรคติดต่อหรือเป็นที่ระบาดต่อเนื่อง กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 [ 26 มี.ค. 2563 ]     
ชบ 0023.1/ว144 มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  [ 26 มี.ค. 2563 ]     
ชบ 0023.3/ว8774 เลื่อนการจัดกิจกรรม กรอบรมครูด้วยระบบทางไกลตามโครงการพัฒนานัดเรียนอย่างมีคุณภาพด้วยการจัดประสบการณ์เรียนรู้ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโรยี และสะเต็มศึกษา [ 26 มี.ค. 2563 ]     
ชบ 0023.5/ว2053 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖ภ งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจเงินอุดหนุนชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนคุณภาพแห่งการเรียนรู้ด้านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV [ 26 มี.ค. 2563 ]     
ชบ 0023.3/ว143 การสำรวจข้อมูลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนงบประมาณโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัย ท้องถิ่นไทย ผ่านการเล่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 26 มี.ค. 2563 ]     
ชบ 0023.3/ว142 รายละเอียดโครงการของกองส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น [ 25 มี.ค. 2563 ]     
ชบ 0023.3/186 คลังความรู้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  [ 25 มี.ค. 2563 ]     
ชบ 0023.3/ว139 แบบสำรวจช้อมูลโรงเรียนที่มีความประสงค์ใช้ระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV [ 25 มี.ค. 2563 ]     
ชบ 0023.2/ว2012 แจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไตรมาสที่ ๓ เดือนเมษายน - มิถุนายน ๒๕๖๓ [ 24 มี.ค. 2563 ]     
ชบ 0023.3/ว2004 การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานและการเลื่อนขั้นค่าจ้างของพนักงานสถานธนานุบาล ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ ๑ เมษายน ๒๕๖๓ [ 24 มี.ค. 2563 ]     
ชบ 0023.5/ว140 ซ้อมความเข้าใจการบริหารสัญญากรณีที่ได้รับผลกระทบจากกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โรคโควิด 19 [ 24 มี.ค. 2563 ]     
ชบ 0023.5/ว141 มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  [ 24 มี.ค. 2563 ]     
ชบ 0023.3/ว 2001 ขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินโครงการคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสตับอังเสบ ซี ในประชากรกลุ่มเสี่ยง เพื่อส่งต่อเข้าระบบการรักษาในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 24 มี.ค. 2563 ]     
ชบ 0023.3/ว2000 การป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 COVID-19 [ 24 มี.ค. 2563 ]     
ชบ 0023.3/ว1999 เร่งรัดการดำเนินการโครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา COVID-19 ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 3 มีนาคม พ.ศ.2563  [ 24 มี.ค. 2563 ]     
 
 
กระดานสนทนา
 
 
ยุงเยอะในหมู่บ้านแฟมิลี่ ซิตี้ นาป่า (3 ก.พ. 2563)    อ่าน 29  ตอบ 1  
สอบถามเรื่อง สนับสนุนการกีฬา (12 ธ.ค. 2562)    อ่าน 31  ตอบ 1  
สอบถามเรื่องรถดูดสิ่งปฏิ * * * ลค่ะ (26 พ.ย. 2562)    อ่าน 55  ตอบ 3  
 
 
 
 
 
ผลิตภัณฑ์

เสื้อบาติก

วัดท้องคุ้ง
สถานที่สำคัญ
 
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
 
 
  ท่านต้องการให้ ทต.นาป่า พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านคมนาคม
  ด้านสาธารณูปโภค
  ด้านการส่งเสริมอาชีพ
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
  ด้านการให้บริการอินเตอร์เน็ต
  GOOGLE MAP
ผลการจัดชื้อจัดจ้าง/
ประกาศจากระบบ e-GP
 
click
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 0-3805-5499
NAX SOLUTION
 
 
  ศูนย์ดำรงธรรม
 
Link ที่น่าสนใจ
 
 
 
 
 
 

สงวนลิขสิทธิ์ © เทศบาลตำบลนาป่า อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000
โทรศัพท์ : 0-3805-5499 โทรสาร : 0-3805-5484
จำนวนผู้เข้าชม 835,474 เริ่มนับ 22 เม.ย. 2562
จัดทำโดย : NAXsolution.com