การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(Integrity and transparency Assessment: ITA)
 
ITA ปี พ.ศ.2566
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อ URL คำอธิบาย
o1 โครงสร้าง https://www.napachon.go.th/org...
o2. ข้อมูลผู้บริหาร https://www.napachon.go.th/boa... https://www.napachon.go.th/sta... URL1. ผู้บริหารฝ่ายการเมือง
URL2. ผู้บริหารฝ่ายข้าราชการประจำ
o3. อำนาจหน้าที่ https://www.napachon.go.th/pro...
o4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน https://www.napachon.go.th/pro... แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 -2570) เทศบาลตำบลนาป่า
o5 ข้อมูลการติดต่อ https://www.napachon.go.th/con...
o6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง https://www.napachon.go.th/pro...
การประชาสัมพันธ์
ข้อ URL คำอธิบาย
o7 ข่าวประชาสัมพันธ์ https://www.napachon.go.th/new...
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
ข้อ URL คำอธิบาย
o8 Q&A https://www.napachon.go.th/web... กระดานสนทนา (Web board)
o9 Social Network https://www.facebook.com/profi... ตำแหน่งของลิงค์ Facebook อยู่ด้านบนขวาของเว็บไซต์หลัก
o10 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล https://www.napachon.go.th/web...
 
  (1)     2      3      4      5