เทศบาลตำบลนาป่า
หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลพื้นฐาน
GENERAL
รู้จัก
เทศบาล
ABOUT US
บุคลากร
/หน่วยงานภายใน
PERSONAL
ข่าวสาร
NEWS
บริการ
ประชาชน
SERVICE
ระเบียบ/
กฎหมาย
LAW
แผน
PLANNING
ผลการ
ดำเนินงาน
PERFORMANCE
ติดต่อ
เทศบาล
CONTACT US
 
 

 
 
 
 
ข่าวสาร
 
 
ประกาศสภาเทศบาลตำบลนาป่า เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี และวันเริ่มต้นประชุมสมัยประชุมสามัญประจำปีของแต่ละสมัย ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ และกำหนดวันเริ่มสมัยประชุมและระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจำปีสมัยแรก ของปี พ.ศ.๒๕๖๓  
ดาวน์โหลดประกาศ
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

                                      
                                       ประกาศสภาเทศบาลตำบลนาป่า
เรื่อง  กำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี และวันเริ่มต้นประชุมสมัยประชุมสามัญประจำปีของแต่ละสมัย ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒  และกำหนดวันเริ่มสมัยประชุมและระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจำปีสมัยแรก ของปี พ.ศ.๒๕๖๓

                                 ******************************

เพื่อให้เป็นไปตามความในมาตรา ๒๔ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ (แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๑๓ พ.ศ.๒๕๕๒)  มาตรา ๒๔  และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่นพ.ศ.๒๕๔๗ (แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๕๔) ข้อ ๑๑ (๒) และข้อ ๒๑)  
สภาเทศบาลตำบลนาป่า ได้มีมติในการประชุมสภาเทศบาลตำบลนาป่า  สมัยสามัญ  สมัยแรก  ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒   เมื่อวันที่ ๑๒ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๒  กำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปีไว้   ดังนี้

๑. กำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี และวันเริ่มต้นประชุมสมัยประชุมสามัญประจำปีของแต่ละสมัย  ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ ไว้ ๔ สมัย  คือ
                   สมัยแรกตามที่กำหนดไว้เดิม  ในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒ เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์  พ.ศ.๒๕๖๒ เป็นต้นไป  มีกำหนดระยะเวลา ๓๐ วัน
           สมัยที่ ๒ กำหนดในเดือนพฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๒  เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๒  เป็นต้นไปมีกำหนดระยะเวลา ๓๐ วัน
           สมัยที่ ๓ กำหนดในเดือนสิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๒  เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑๔ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๒  เป็นต้นไป  มีกำหนดระยะเวลา ๓๐ วัน
   สมัยที่ ๔  กำหนดในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๒   เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๒ เป็นต้นไป มีกำหนดระยะเวลา ๓๐ วัน

                  ๒. กำหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓  สมัยแรก  และระยะเวลาของสมัยประชุม สามัญประจำปี  สมัยแรกของปี พ.ศ.๒๕๖๓  ในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๓    เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์  พ.ศ.๒๕๖๓ เป็นต้นไป  มีกำหนดระยะเวลา ๓๐ วัน

  จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

                                                  ประกาศ  ณ  วันที่ ๑๑ เดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๖๒

                                                                 (นายธนพล  นุตตานนท์)
                                                            ประธานสภาเทศบาลตำบลนาป่า

 

ข่าว ณ. วันที่ 12 มี.ค. 2562 เวลา 14.44 น. โดย คุณ ณัฏฐนันท์ ขันสุวรรณา

ผู้เข้าชม 86 ท่าน

 
 
 
 
 
 

สงวนลิขสิทธิ์ © เทศบาลตำบลนาป่า อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000
โทรศัพท์ : 0-3805-5499 โทรสาร : 0-3805-5484
จำนวนผู้เข้าชม 537,062 เริ่มนับ 22 เม.ย. 2562
จัดทำโดย : NAXsolution.com