เทศบาลตำบลนาป่า
หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลพื้นฐาน
GENERAL
รู้จัก
เทศบาล
ABOUT US
บุคลากร
/หน่วยงานภายใน
PERSONAL
ข่าวสาร
NEWS
บริการ
ประชาชน
SERVICE
ระเบียบ/
กฎหมาย
LAW
แผน
PLANNING
ผลการ
ดำเนินงาน
PERFORMANCE
ติดต่อ
เทศบาล
CONTACT US
 
 

 
 
 
 
ข่าวสาร
 

ดาวน์โหลดประกาศ
 
ประกาศแจ้งปิดเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท้องคุ้ง ในสังกัดเทศบาลตำบลนาป่า  
 

                                    ประกาศเทศบาลตำบลนาป่า
                      เรื่อง แจ้งปิดเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท้องคุ้ง
……………………………………………………………………………………………………………………..
      ตามหนังสือด่วนที่สุด มท 0816.4/ว1049 ลงวันที่ 15 มีนาคม 2562 เรื่อง แนวทางในการกำหนดระยะเวลาการเปิดการเรียนการสอนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ด้วยขณะนี้สถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัส COVID – 19 อยู่ในระยะที่ 2 คือเริ่มมีการติดเชื้อจากคนภายในประเทศและคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติได้ประกาศให้เป็นโรคติดต่ออันตราย  ลำดับที่ 14 ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชื่อและอาการสำคัญของโรคติดต่ออันตราย (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2563  เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 ซึ่งเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท้องคุ้งอยู่ในกลุ่มเสี่ยงในการติดเชื้อไวรัส COVID - 19
เพื่อให้เกิดความปลอดภัยของเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท้องคุ้ง และลดความเสี่ยงในการติดเชื้อและเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID – 19 จึงขอประกาศปิดเรียนตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม ถึงวันที่ 8 เมษายน 2563

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่   16   มีนาคม 2563
                                                 นายสามารถ  สุขสว่าง
                                              นายกเทศมนตรีตำบลนาป่า

 

ข่าว ณ. วันที่ 19 มี.ค. 2563 เวลา 12.19 น. โดย งานประชาสัมพันธ์

ผู้เข้าชม 6 ท่าน

 
 
 
 
 
 
 

สงวนลิขสิทธิ์ © เทศบาลตำบลนาป่า อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000
โทรศัพท์ : 0-3805-5499 โทรสาร : 0-3805-5484
จำนวนผู้เข้าชม 835,516 เริ่มนับ 22 เม.ย. 2562
จัดทำโดย : NAXsolution.com