เทศบาลตำบลนาป่า
หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลพื้นฐาน
GENERAL
รู้จัก
เทศบาล
ABOUT US
บุคลากร
/หน่วยงานภายใน
PERSONAL
ข่าวสาร
NEWS
บริการ
ประชาชน
SERVICE
ระเบียบ/
กฎหมาย
LAW
แผน
PLANNING
ผลการ
ดำเนินงาน
PERFORMANCE
ติดต่อ
เทศบาล
CONTACT US
 
 

 
 
 
 
ข่าวสาร
 

 
ประกาศรับสมัครและดำเนินการเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง  
<<
>>
X
ดาวน์โหลดรายละเอียดทั้งหมด
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

                                        ประกาศเทศบาลตำบลนาป่า
          เรื่อง   รับสมัครและดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง
        
        ด้วยเทศบาลตำบลนาป่า จะดำเนินการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลทั่วไป  เพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้าง จำนวน  13  อัตรา
         ดังนั้น  อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2542  และประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดชลบุรี  เรื่อง  มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง  จึงกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขตามรายละเอียดดังนี้

พนักงานจ้างตามภารกิจ
- กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  1. ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา จำนวน  1 อัตรา
    ระยะเวลาการจ้าง  นับแต่วันทำสัญญาจ้างกับเทศบาล - 30  กันยายน 2563

พนักงานจ้างทั่วไป
- กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  1. ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา จำนวน  2  อัตรา
  2. ตำแหน่งคนงานประจำรถขยะ จำนวน  7  อัตรา
     3. ตำแหน่งคนงาน         จำนวน  2  อัตรา
- กองการศึกษา
  1. ตำแหน่งคนงาน         จำนวน  1  อัตรา
  ระยะเวลาการจ้าง  นับแต่วันทำสัญญาจ้างกับเทศบาล - 30  กันยายน  2562

คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้ซึ่งจะได้รับการจ้างเป็นพนักงานจ้าง
1. มีสัญชาติไทย
2. มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปี  และไม่เกิน 60  ปี
3. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
4. ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือน  
ไม่สมประกอบ  หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในประกาศกำหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามเบื้องต้น  สำหรับพนักงานเทศบาล
5. ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง  กรรมการพรรคการเมือง  หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
6. ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น  คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น
7. ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำความผิดทางอาญา  เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
8. ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
9. ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ  พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐวิสาหกิจ  หรือพนักงาน หรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น
กำหนดรับสมัครและยื่นใบสมัครให้ผู้ประสงค์สมัครมาติดต่อขอรับและยื่นใบสมัครได้  ตั้งแต่วันที่  22 - 30   เมษายน 2562    ในวัน เวลาราชการ  ณ สำนักงานเทศบาลตำบลนาป่า


    หลักฐานที่ใช้สมัคร
1. สำเนาทะเบียนบ้านและบัตรประจำตัวประชน จำนวน  1 ชุด
2. ใบรับรองแพทย์แสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ  ก.พ.  ฉบับที่  16  (พ.ศ.2562)  
ซึ่งออกให้ไม่เกิน  1 เดือน  นับแต่วันตรวจร่างกาย  จำนวน  1  ฉบับ
3. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาดำ  ขนาด  1  นิ้ว  ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน  1  ปี    จำนวน  2  รูป
4.. หลักฐานที่แสดงวุฒิการศึกษา  การฝึกอบรมวิชาชีพ  (ถ้ามี)  จำนวน  1  ชุด

    กำหนดการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ
เทศบาลตำบลนาป่าจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ในวันที่  2  พฤษภาคม  252  เวลา 10.00 น.    ณ  สำนักงานเทศบาลตำบลนาป่า  อำเภอเมืองชลบุรี  จังหวัดชลบุรี

    กำหนดการสอบคัดเลือก
เทศบาลตำบลนาป่า จะทำการคัดเลือกโดยวิธีการสอบสัมภาษณ์  โดยพิจารณาจากบุคลิกภาพ ท่าทาง  และประสบการณ์ทำงาน  โดยพิจารณาจากผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมกับการปฏิบัติหน้าที่และให้ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติครบถ้วน มาทำการสอบคัดเลือกในวันที่  7  พฤษภาคม  2562 เวลา 09.00 น. ณ สำนักงานเทศบาลตำบลนาป่า  อำเภอเมืองชลบุรี  จังหวัดชลบุรี

    เกณฑ์การตัดสิน
ผู้สมัครสอบคัดเลือกจะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ  60  จึงจะถือว่าเป็นผู้สอบคัดเลือกได้

    กำหนดการประกาศผลการคัดเลือก
เทศบาลตำบลนาป่า  จะประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือก  ในวันที่  8  พฤษภาคม  2562  เวลา  10.00  น.  ณ  สำนักงานเทศบาลตำบลนาป่า  อำเภอเมืองชลบุรี  จังหวัดชลบุรี


                                                        จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

                                         ประกาศ  ณ  วันที่  10  เดือนเมษายน  พ.ศ. 2562

                                                           (นายสามารถ  สุขสว่าง)
                                                         นายกเทศมนตรีตำบลนาป่า


 

ข่าว ณ. วันที่ 17 เม.ย. 2562 เวลา 14.29 น. โดย คุณ ณัฏฐนันท์ ขันสุวรรณา

ผู้เข้าชม 548 ท่าน

 
 
 
 
 
 

สงวนลิขสิทธิ์ © เทศบาลตำบลนาป่า อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000
โทรศัพท์ : 0-3805-5499 โทรสาร : 0-3805-5484
จำนวนผู้เข้าชม 1,007,194 เริ่มนับ 22 เม.ย. 2562
จัดทำโดย : NAXsolution.com