เทศบาลตำบลนาป่า
หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลพื้นฐาน
GENERAL
รู้จัก
เทศบาล
ABOUT US
บุคลากร
/หน่วยงานภายใน
PERSONAL
ข่าวสาร
NEWS
บริการ
ประชาชน
SERVICE
ระเบียบ/
กฎหมาย
LAW
แผน
PLANNING
ผลการ
ดำเนินงาน
PERFORMANCE
ติดต่อ
เทศบาล
CONTACT US
 
 

 
 
 
 
ข่าวสาร
 

 
การตรวจรับงานโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ บริเวณซอยสองพี่น้องต่อจากของเดิม หมู่ที่ 7 ตำบลนาป่า อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี  
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

        ตามที่เทศบาลตำบลนาป่า ได้ดำเนินการโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ บริเวณซอยสองพี่น้องต่อจากของเดิม หมู่ที่ 7 ตำบลนาป่า อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี โดย บริษัท วินมาร์ค 2015 จำกัด เป็นคู่สัญญากับทางเทศบาลตำบลนาป่า ตามสัญญาจ้างเลขที่  7/2562 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2562 จำนวนเงิน 1,251,900.- บาท (หนึ่งล้านสองแสนห้าหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยบาทถ้วน) เริ่มสัญญาตั้งแต่วันที่
20 มีนาคม 2562 สัญญาสิ้นสุดวันที่ 17 มิถุนายน  2562 รวมระยะเวลาดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จภายในเวลา 90 วัน นั้น
       บัดนี้ ผู้รับจ้างได้ทำการจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ บริเวณซอยสองพี่น้องต่อจากของเดิม หมู่ที่ 7 ตำบลนาป่า อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี และได้แจ้งส่งมอบงานจ้างและขอรับเงินงวดที่ 1 (งวดสุดท้าย) 1,251,900.- บาท (หนึ่งล้านสองแสนห้าหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยบาทถ้วน) ประธานคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างได้นัดคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างในวันที่ 30 ตุลาคม 2562 เวลา 10.00 น.

       จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

         ประกาศ ณ วันที่ 29 เดือนตุลาคม พ.ศ.2562

                                    (นายสามารถ   สุขสว่าง)
                                   นายกเทศมนตรีตำบลนาป่า

 

ข่าว ณ. วันที่ 29 ต.ค. 2562 เวลา 15.02 น. โดย งานประชาสัมพันธ์

ผู้เข้าชม 39 ท่าน

 
 
 
 
 
 

สงวนลิขสิทธิ์ © เทศบาลตำบลนาป่า อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000
โทรศัพท์ : 0-3805-5499 โทรสาร : 0-3805-5484
จำนวนผู้เข้าชม 631,210 เริ่มนับ 22 เม.ย. 2562
จัดทำโดย : NAXsolution.com