เทศบาลตำบลนาป่า
หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
ข้อมูลพื้นฐาน
GENERAL
รู้จัก
เทศบาล
ABOUT US
บุคลากร
/หน่วยงานภายใน
PERSONAL
ข่าวสาร
NEWS
บริการ
ประชาชน
SERVICE
ระเบียบ/
กฎหมาย
LAW
แผน
PLANNING
ผลการ
ดำเนินงาน
PERFORMANCE
ติดต่อ
เทศบาล
CONTACT US
 
 

 
 
 
 
ข่าวสาร
 

 
รับสมัครคนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการทำงานในชุมชน  
 

....เทศบาลตำบลนาป่า  สนับสนุนนโยบายในการส่งเสริมอาชีพให้แก่คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการได้มีงานทำ  เพื่อช่วยเหลือตนเองและครอบครัวให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มีความภาคภูมิใจในความสามารถของตนเอง และส่งเสริมกิจกรรมคนพิการภายใต้ พระราชบัญญัติการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ พ.ศ. 2534  และช่วยให้คนพิการผู้มีถิ่นฐานพักอาศัยอยู่ในพื้นที่ตำบลนาป่าได้รับโอกาสจ้างงานโดยสถานประกอบการ  การทำงานในชุมชน  นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร  จังหวัดชลบุรี  หรือองค์กรสาธารณประโยชน์  ได้ค่าตอบแทนการทำงานเดือนละ 9,500 บาท จึงขอประชาสัมพันธ์รับสมัครการจ้างงานคนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการทำงานในชุมชน  ในตำแหน่งงาน ดังนี้ งานบริการ  งานดูแลทำความสะอาด งานสวน ภารโรง  งานด้านเอกสาร ธุรการ  และงานอื่นๆ ประจำปี 2565  (เริ่มมกราคม - ธันวาคม 2565)  รายละเอียด ดังนี้

หลักเกณฑ์ในการรับสมัครงานสำหรับคนพิการ
1.คุณสมบัติของผู้สมัคร
 สามารถช่วยเหลือตนเองได้ เพศชาย/หญิง
 มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตเทศบาลตำบลนาป่า
 อายุระหว่าง 18 -57 ปี
 ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา  

2.เอกสารที่ใช้ในการสมัครงาน ดังนี้ กรณีคนพิการ
 บัตรหรือสมุดประจำตัวคนพิการ จำนวน 1 ฉบับ
 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  จำนวน 1 ฉบับ
 สำเนาทะเบียนบ้าน  จำนวน 1 ฉบับ
 สำเนาวุฒิการศึกษา  จำนวน 1 ฉบับ (ถ้ามี)
 รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน ) จำนวน 4 รูป
กรณีผู้ดูแลคนพิการ
 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  จำนวน 1 ฉบับ
 สำเนาทะเบียนบ้าน  จำนวน 1 ฉบับ
 สำเนาวุฒิการศึกษา  จำนวน 1 ฉบับ (ถ้ามี)
 รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน ) จำนวน 4 รูป

ผู้พิการหรือผู้ดูแลท่านใดสนใจสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  จนถึงวันที่  29  ตุลาคม  2564

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  กองสวัสดิการสังคม  เทศบาลตำบลนาป่า
โทร. 038-055499 ต่อ 147 -149

 

ข่าว ณ. วันที่ 30 ก.ย. 2564 เวลา 16.31 น. โดย งานประชาสัมพันธ์

ผู้เข้าชม 429 ท่าน

 
 
 
 
 
 
 

สงวนลิขสิทธิ์ © เทศบาลตำบลนาป่า อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000
โทรศัพท์ : 0-3805-5499 โทรสาร : 0-3805-5484
จำนวนผู้เข้าชม 2,281,449 เริ่มนับ 22 เม.ย. 2562
จัดทำโดย : NAXsolution.com