เทศบาลตำบลนาป่า
หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
เทศบาลตำบล นาป่า ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
ข้อมูลพื้นฐาน
GENERAL
รู้จัก
เทศบาล
ABOUT US
บุคลากร
/หน่วยงานภายใน
STAFF
การบริหารบุคคล
PERSONNEL
ข่าวสาร
NEWS
บริการ
ประชาชน
SERVICE
ระเบียบ/
กฎหมาย
LAW
แผน
PLANNING
ผลการ
ดำเนินงาน
PERFORMANCE
ติดต่อ
เทศบาล
CONTACT US
 
 

 
 
 
 
ข่าวสาร
 ดาวน์โหลดประกาศรับสมัคร
 
ประกาศรับสมัครอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) เพิ่มเติม  
 

                                ประกาศเทศบาลตำบลนาป่า
          เรื่อง การรับสมัครอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) เพิ่มเติม

          ด้วย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กำหนดโครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก โดยเน้นการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย ซึ่งให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการช่วยปกป้องรักษาสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างสมดุลธรรมชาติ และการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนและเป็นธรรม โดยเริ่มจากการปลูกฝังจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อมในวัยเด็ก การเรียนรู้จากการปฏิบัติ กิจกรรมในระดับเยาวชน การรวมกลุ่มเป็นเครือข่าย เพื่อช่วยปกป้องและรักษาสิ่งแวดล้อมและถ่ายทอดองค์ความรู้ในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมระดับประชาชน เทศบาลตำบลนาป่าจึงประกาศรับสมัครอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) เพิ่มเติม โดยมีรายละเอียดดังนี้

ก. บทบาทหน้าที่ของอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)
(1) ประพฤติตนเป็นแบบอย่างในการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย การปกป้องและรักษาสิ่งแวดล้อม
(2) เฝ้าระวัง สอดส่อง ดูแล รวมทั้งรายงานสถานการณ์การบริหารจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย การปกป้องและรักษาสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบ
(3) สื่อสาร เผยแพร่ และประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสาร และกิจกรรม เพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกด้านการบริหารจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย การปกป้องและรักษาสิ่งแวดล้อม
(4) เข้าร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับการบริหารจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย การปกป้องและรักษาสิ่งแวดล้อมที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดขึ้น
(5) ให้ความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ ภาคเอกชน และเครือข่ายอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก เพื่อดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย การปกป้องและรักษาสิ่งแวดล้อม

ข. คุณสมบัติ
(1) มีสัญชาติไทย
(2) มีอายุไม่ต่ำกว่าเจ็ดปีบริบูรณ์
(3) มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตเทศบาลตำบลนาป่า
(4) มีความสมัครใจและมีจิตอาสาเข้ามาร่วมดำเนินกิจกรรมด้านการบริหารจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย รวมถึงการปกป้องและรักษาสิ่งแวดล้อม
(5) เป็นบุคคลที่มีความเสียสละและอุทิศตัวในการทำงานเพื่อส่วนรวม
กรณีที่ผู้สมัครไม่ได้มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลนาป่า หรือเป็นบุคคลที่มีสัญชาติอื่น สามารถยื่นใบสมัครได้ โดยเทศบาลตำบลนาป่าจะเป็นผู้พิจารณารับสมัครเป็น อถล.

ค. เอกสาร/หลักฐานประกอบการสมัคร
(1) สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
(2) รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป
(3) สำหรับผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี บริบูรณ์ จะต้องมีผู้ปกครองลงนามยินยอมในการสมัครด้วย

ง. วัน เวลา สถานที่รับสมัคร
(1) รับสมัครในวัน เวลา ราชการ
(2) สถานที่รับสมัคร กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลนาป่า
ทั้งนี้ ผู้ประสงค์จะสมัครสามารถยื่นใบสมัคร ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

 

ข่าว ณ. วันที่ 23 ส.ค. 2565 เวลา 13.01 น. โดย งานบริการและเผยแพร่วิชาการ1

ผู้เข้าชม 65 ท่าน

 
 
 
 
 
 
 

สงวนลิขสิทธิ์ © เทศบาลตำบลนาป่า อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000
โทรศัพท์ : 0-3805-5499 โทรสาร : 0-3805-5484
จำนวนผู้เข้าชม 3,948,150 เริ่มนับ 22 เม.ย. 2562
จัดทำโดย : NAXsolution.com