เทศบาลตำบลนาป่า
หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ข้อมูลพื้นฐาน
GENERAL
รู้จัก
เทศบาล
ABOUT US
บุคลากร
/หน่วยงานภายใน
PERSONAL
ข่าวสาร
NEWS
บริการ
ประชาชน
SERVICE
ระเบียบ/
กฎหมาย
LAW
แผน
PLANNING
ผลการ
ดำเนินงาน
PERFORMANCE
ติดต่อ
เทศบาล
CONTACT US
 
 

 
 
 
 
ข่าวสาร
 

 
รับสมัครเด็กเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท้องคุ้ง ประจำปีการศึกษา 2564  
<<
>>
X
ดาวน์โหลดประกาศรับสมัคร
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

                                ประกาศเทศบาลตำบลนาป่า
          เรื่อง รับสมัครเด็กเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท้องคุ้ง ประจำปีการศึกษา 2564
                        ***************************
ด้วยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท้องคุ้ง สังกัดกองการศึกษา เทศบาลตำบลนาป่า จะเปิดรับสมัครเด็ก เพื่อทำการคัดเลือกให้เข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท้องคุ้ง  ประจำปีการศึกษา  2564 ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการรับสมัคร  ดังต่อไปนี้

1.  คุณสมบัติของผู้สมัคร
1.1  เด็กที่สมัครต้องมีภูมิลำเนาหรืออาศัยอยู่ในเขตเทศบาลตำบลนาป่า
1.2  เด็กที่สมัครต้องมี อายุ 3 ขวบ  นับถึงวันที่  16  พฤษภาคม  2564
       (เด็กที่เกิดก่อนวันที่ 17 พฤศจิกายน 2561)
1.3 เด็กที่สมัครต้องเป็นเด็กที่มีสุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคอื่นๆ ที่จะทำให้เป็นอุปสรรคต่อการเรียน

2.  หลักฐานและเอกสารที่ต้องนำมาในวันสมัคร
2.1  ใบสมัครของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท้องคุ้ง (ต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องและครบถ้วน)
2.2 สำเนาสูติบัตร  จำนวน  2  ฉบับ
2.3  สำเนาทะเบียนบ้าน  จำนวน  1  ฉบับ
2.4  สำเนาบัตรประชาชนของบิดา จำนวน  1  ฉบับ
2.5  สำเนาบัตรประชาชนของมารดา จำนวน  1  ฉบับ
2.6  สำเนาประวัติการรับวัคซีน
2.7  รูปถ่ายขนาด  1  นิ้ว (หน้าตรงไม่สวมหมวก) จำนวน  6  รูป
2.8  สำเนาหลักฐานการเปลี่ยน ชื่อ-ชื่อสกุล (ถ้ามี)
หมายเหตุ : ต้องนำเด็กมาแสดงตัวในวันยื่นใบสมัคร

3. วัน  เวลา และสถานที่รับสมัคร
  ขอรับใบสมัครและระเบียบการและยื่นใบสมัครได้ ณ สถานที่รับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 1 - 31 มีนาคม  2564 ในวันและเวลาราชการ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท้องคุ้ง

4. วันประกาศผลการคัดเลือก  ในวันที่  20  เมษายน  2564

5. วันรายงานตัว ให้ผู้ปกครองนำเด็กมารายงานตัว  ในวันที่  1 พฤษภาคม 2564  เวลา 08.30 - 12.00 น.  ณ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท้องคุ้ง

6.  กำหนดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2564
-  ภาคเรียนที่ 1 วันจันทร์ที่ 17  พฤษภาคม  2564
-  ภาคเรียนที่ 2 วันจันทร์ที่  1  พฤศจิกายน  2564                                                          
กำหนดเวลาเรียน เปิดเรียนวันจันทร์ - วันศุกร์  เวลาเข้าเรียน  08.10 น. - เวลาเลิกเรียน  15.00 น.

7.  อุปกรณ์การเรียนและเครื่องใช้ส่วนตัวที่ผู้ปกครองต้องจัดหามาเอง
  7.1 ชุดนักเรียน ชุดพละ ชุดลายไทย ผ้ากันเปื้อน กระเป๋านักเรียนและรองเท้านักเรียน
  7.2 เครื่องใช้ส่วนตัว เช่น ผ้าขนหนู,ชุดลำลองและชุดเครื่องนอน (ผู้ปกครองต้องนำติดตัวมาในวันเปิดเรียนวันแรก)

8.  อาหารสำหรับเด็ก  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท้องคุ้ง  จัดเตรียมอาหารให้ 2 เวลา  ดังนี้
-  เวลา  11.00 น.  อาหารกลางวัน / อาหารว่าง
-  เวลา  14.00 น.  อาหารเสริม (นม)

9.  การรักษาความปลอดภัยแก่นักเรียน
  9.1 บิดา -มารดา หรือผู้ปกครองที่เดินทางไปรับนักเรียนกลับบ้าน  ต้องลงชื่อรับเด็กแก่เจ้าหน้าที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท้องคุ้งด้วยทุกครั้ง (เพื่อความปลอดภัยของบุตรหลานท่าน)
   9.2 การมารับและส่งเด็ก  ผู้ปกครองนำเด็กมาส่ง เวลา  07.00 น. - 08.10 น.และให้รับกลับเวลา  15.00 น. ทั้งนี้เว้นแต่มีความจำเป็น ซึ่งต้องขออนุญาตต่อหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในแต่ละครั้ง เพราะทางศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท้องคุ้งไม่ประสงค์ให้เด็กอยู่ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท้องคุ้ง โดยไม่มีผู้ดูแล
    9.3 ในกรณีที่เด็กหยุดเรียนด้วยประการใด ๆ  ก็ตามบิดามารดาหรือผู้ปกครองจะต้องแจ้ง ให้ทางศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเล็กบ้านท้องคุ้งทราบเป็นลายลักษณ์อักษร หรือทางโทรศัพท์ (038448315)
  9.4 ห้ามนำเครื่องดื่มน้ำอัดลม  ขนมขบเคี้ยว และเครื่องใช้/ของเล่นที่อาจเกิดอันตราย มาที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท้องคุ้งโดยเด็ดขาด
  9.5 ห้ามสวมหรือนำเครื่องประดับ และของเล่นที่มีราคาแพงไปที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หากฝ่าฝืนหรือเกิดการสูญหาย  ทางศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท้องคุ้งจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
  9.6  กรณีเด็ก เจ็บป่วย ต้องร่วมมือกับทางศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท้องคุ้งนำพาเด็กไปรักษาตัว  จนกว่าจะหายจึงนำเด็กนักเรียนมาเรียนได้ตามปกติ
  9.7 หากผู้ปกครองมีปัญหาใดๆโปรดติดต่อกับเจ้าหน้าที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโดยตรง ถ้ามีการนัดหมายล่วงหน้าก็จะทำให้สะดวกยิ่งขึ้น

10.กรณีเด็กที่สมัครคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศ ข้อ 1.1 และ 1.2 เป็นอำนาจของผู้บริหารเทศบาลตำบลนาป่าในการพิจารณายกเว้นตามความเห็นชอบของคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท้องคุ้ง

                จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

 

ข่าว ณ. วันที่ 27 ม.ค. 2564 เวลา 17.35 น. โดย งานประชาสัมพันธ์

ผู้เข้าชม 1471 ท่าน

 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/9

ลำดับภาพที่ 2/9

ลำดับภาพที่ 3/9

ลำดับภาพที่ 4/9

ลำดับภาพที่ 5/9

ลำดับภาพที่ 6/9

ลำดับภาพที่ 7/9

ลำดับภาพที่ 8/9

ลำดับภาพที่ 9/9
<<
>>
X
 
 
 
 
 
 

สงวนลิขสิทธิ์ © เทศบาลตำบลนาป่า อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000
โทรศัพท์ : 0-3805-5499 โทรสาร : 0-3805-5484
จำนวนผู้เข้าชม 1,530,480 เริ่มนับ 22 เม.ย. 2562
จัดทำโดย : NAXsolution.com