เทศบาลตำบลนาป่า
หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ข้อมูลพื้นฐาน
GENERAL
รู้จัก
เทศบาล
ABOUT US
บุคลากร
/หน่วยงานภายใน
PERSONAL
ข่าวสาร
NEWS
บริการ
ประชาชน
SERVICE
ระเบียบ/
กฎหมาย
LAW
แผน
PLANNING
ผลการ
ดำเนินงาน
PERFORMANCE
ติดต่อ
เทศบาล
CONTACT US
 
 

 
 
 
 
ข่าวสาร
 

 
การเปิดเรียนสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลตำบลนาป่า  
<<
>>
X
ประกาศ
ใบประกาศรับรอง ศพด.บ้านท้องคุ้ง
ใบประกาศรับรอง ศพด.หนองยายรัก
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

        ตามคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชลบุรี ที่ 143/2564 ลงวันที่ 1 ธันวาคม 2564 เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) ในเขตท้องที่จังหวัดชลบุรี ได้เห็นชอบให้โรงเรียนและสถาบันการศึกษาทุกประเภท สามารถใช้อาคารเรียนหรือสถานที่เพื่อจัดการเรียนการสอน การฝึกอบรมหรือการทำกิจกรรมใดๆ ได้ตามความเหมาะสมและความพร้อม โดยรูปแบบของการดำเนินการให้เป็นไปตามแนวทางการจัดระเบียบและระบบต่างๆ ตามคำแนะนำของทางราชการ และมาตรการการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนด ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง นั้น
        เพื่อให้การจัดการศึกษาของสถานศึกษา สังกัดเทศบาลตำบลนาป่า ได้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านท้องคุ้ง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองยายรัก ได้ดำเนินการจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพเป็นไปตามมาตรฐานการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน การจัดประสบการณ์ พัฒนาการเรียนรู้ให้เด็กเล็กมีพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน เหมาะสมตามวัยและศักยภาพของเด็ก และตามมาตรฐานการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19 ในพื้นที่จังหวัดชลบุรี เทศบาลตำบลนาป่า จึงขอประกาศแจ้งกำหนดเปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2565 เป็นต้นไป ภายใต้การกำกับดูแลและเตรียมพร้อมแผนเผชิญเหตุกรณีมีการติดเชื้อในสถานศึกษา และมาตรการเปิดเรียน Onsite ปลอดภัยอยู่ได้กับโควิด 19 ในสถานศึกษา รองรับการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
        ทั้งนี้ เทศบาลตำบลนาป่าขอความร่วมมือจากนักเรียน ผู้ปกครอง และครูปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด และติดตามประกาศของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขอย่างใกล้ชิด

จึงประกาศมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน

 

ข่าว ณ. วันที่ 12 พ.ค. 2565 เวลา 15.41 น. โดย งานประชาสัมพันธ์

ผู้เข้าชม 119 ท่าน

 
 
 
 
 
 

สงวนลิขสิทธิ์ © เทศบาลตำบลนาป่า อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000
โทรศัพท์ : 0-3805-5499 โทรสาร : 0-3805-5484
จำนวนผู้เข้าชม 2,798,432 เริ่มนับ 22 เม.ย. 2562
จัดทำโดย : NAXsolution.com