เทศบาลตำบลนาป่า
หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
เทศบาลตำบล นาป่า ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
ข้อมูลพื้นฐาน
GENERAL
รู้จัก
เทศบาล
ABOUT US
บุคลากร
/หน่วยงานภายใน
STAFF
การบริหารบุคคล
PERSONNEL
ข่าวสาร
NEWS
บริการ
ประชาชน
SERVICE
ระเบียบ/
กฎหมาย
LAW
แผน
PLANNING
ผลการ
ดำเนินงาน
PERFORMANCE
ติดต่อ
เทศบาล
CONTACT US
 
 

 
 
 
 
ข่าวสาร
 


 
<<
>>
X
ประกาศรับสมัคร
แบบฟอร์มใบสมัคร
แบบฟอร์มใบมอบตัว
แบบฟอร์มทะเบียนประวัตินักเรียน
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
ประกาศรับสมัครเด็กเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองยายรัก ประจำปีการศึกษา 2566  
 

                                         ประกาศเทศบาลตำบลนาป่า
                   เรื่อง   รับสมัครเด็กเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองยายรัก ประจำปีการศึกษา  2566
                
                  ด้วยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองยายรัก สังกัดกองการศึกษา เทศบาลตำบลนาป่า จะเปิดรับสมัครเด็กเพื่อทำการคัดเลือกให้เข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองยายรัก ประจำปีการศึกษา 2566  ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการรับสมัคร  ดังต่อไปนี้
         1.  คุณสมบัติของผู้สมัคร
                1.1  เด็กที่สมัครต้องมีภูมิลำเนาอยู่ในเขตเทศบาลตำบลนาป่า
                1.2  เด็กที่สมัครต้องมี อายุ 2 ขวบ 6 เดือน - 5 ขวบ นับถึงวันที่ 16 พฤษภาคม 2566
                      (เด็กที่เกิดก่อนวันที่ 17 พฤศจิกายน 2563)
                1.3  เด็กที่สมัครต้องเป็นเด็กที่มีสุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคอื่นๆ ที่จะทำให้เป็นอุปสรรคต่อการเรียน

        2.  หลักฐานและเอกสารที่ต้องนำมาในวันสมัคร
                2.1  ใบสมัคร
                2.2  สำเนาสูติบัตร  จำนวน  1 ฉบับ
               2.3  สำเนาทะเบียนบ้าน  จำนวน  1  ฉบับ
                2.4  สำเนาบัตรประชาชนของบิดา จำนวน  1  ฉบับ
                2.5  สำเนาบัตรประชาชนของมารดา จำนวน  1  ฉบับ
                2.6  สำเนาสมุดสุขภาพประจำตัวเด็ก จำวน 1  ฉบับ
                2.7  รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว (หน้าตรงไม่สวมหมวก)  จำนวน  6  รูป
                2.8  สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ - นามสกุล (ถ้ามี)
หมายเหตุ : ต้องนำเด็กมาแสดงตัวในวันยื่นใบสมัคร

        3. วัน  เวลาและสถานที่รับสมัคร
            โดยมีเงื่อนไขดังนี้
           - เด็กที่มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตเทศบาลตำบลนาป่า (มีสำเนาทะเบียนบ้านอยู่ในเขตเทศบาลตำบลนาป่า)
             ขอรับใบสมัครและรับระเบียบการ ในวันที่ 1 -15 กุมภาพันธ์ 2566
           - เด็กที่พักอาศัยนอกเขตเทศบาลตำบลนาป่า (มีสำเนาทะเบียนบ้านนอกเขตเทศบาลตำบลนาป่า)
             ขอรับใบสมัครและรับระเบียบการ ในวันที่ 16 - 28 กุมภาพันธ์ 2566
             ณ สถานที่รับสมัคร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองยายรัก (ภายในหมู่บ้านแฟมิลี่ซิตี้) หมู่ที่ 12 ต.นาป่า อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี  ตามวันและเวลาดังกล่าว

       โดยมีจำนวนที่รับสมัคร ดังนี้
           - ชั้นเด็กเล็ก         (อายุ 2 ปี 6 เดือน) จำนวน 30 คน
           - ชั้นปฐมวัยปีที่ 1    (อายุ 3 ปี) จำนวน 20 คน
           - ชั้นปฐมวัยปีที่ 2     (อายุ 4 ปี) จำนวน 15 คน
           - ชั้นปฐมวัยปีที่ 3     (อายุ 5 ปี) จำนวน 2   คน

       4.  ประกาศผลการคัดเลือก   ในวันพุธ ที่ 15 มีนาคม 2566

       5.  วันรายงานตัว
          ให้ผู้ปกครองนำเด็กมารายงานตัว ในวันจันทร์ที่ 1 พฤษภาคม 2566 เวลา 08.30 - 12.00 น. ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองยายรัก

       6.  กำหนดเป็น 2 ภาคเรียน
               -  ภาคเรียนที่ 1  วันอังคาร ที่ 16 พฤษภาคม 2566
               -  ภาคเรียนที่ 2  วันพุธ ที่ 1 พฤศจิกายน 2566
                 กำหนดเวลาเรียน
                 เปิดเรียนวันจันทร์ - วันศุกร์
                 เวลาเข้าเรียน  08.10 น. - เวลาเลิกเรียน  15.00 น.

        7.  อุปกรณ์การเรียนและเครื่องใช้ส่วนตัวที่ผู้ปกครองต้องจัดหามาเอง
               7.1 ชุดนักเรียน ชุดพละ ชุดผ้าไทย กระเป๋านักเรียนและรองเท้านักเรียน
               7.2 เครื่องใช้ส่วนตัว เช่น ผ้าขนหนู, ชุดลำลองและชุดเครื่องนอน (ผู้ปกครองต้องนำติดตัวมาในวันเปิดเรียนวันแรก)

       8.  อาหารสำหรับเด็ก  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองยายรัก  จัดเตรียมอาหารให้  2 เวลา  ดังนี้
                -  เวลา  11.00 น.  อาหารกลางวัน / อาหารว่าง
                -  เวลา  14.00 น.  อาหารเสริม (นม)

         9.  การรักษาความปลอดภัยแก่นักเรียน
                9.1 บิดา-มารดา หรือผู้ปกครองที่เดินทางไปรับนักเรียนกลับบ้าน  ต้องลงชื่อรับเด็กแก่เจ้าหน้าที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองยายรักด้วยทุกครั้ง (เพื่อความปลอดภัยของบุตรหลานท่าน)
                9.2  การมารับและส่งเด็ก  ผู้ปกครองนำเด็กมาส่ง เวลา 07.00 น. - 08.10 น.และให้รับกลับเวลา 15.00 น. ทั้งนี้เว้นแต่มีความจำเป็น ซึ่งต้องขออนุญาตต่อหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในแต่ละครั้ง เพราะทางศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองยายรักไม่ประสงค์ให้เด็กอยู่ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองยายรัก โดยไม่มีผู้ดูแล
                9.3  ในกรณีที่เด็กหยุดเรียนด้วยประการใด ๆ  ก็ตามบิดามารดาหรือผู้ปกครองจะต้องแจ้งให้ทางศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเล็กบ้านหนองยายรักทราบ
                9.4  ห้ามนำเครื่องดื่มน้ำอัดลม  ขนมขบเคี้ยว และเครื่องใช้/ของเล่นที่อาจเกิดอันตรายมาที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองยายรักโดยเด็ดขาด
                9.5  ห้ามสวมหรือนำเครื่องประดับ และของเล่นที่มีราคาแพงมาที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หากฝ่าฝืนหรือเกิดการสูญหาย ทางศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองยายรักจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
                9.6  กรณีเด็ก เจ็บป่วย ต้องร่วมมือกับทางศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองยายรักนำพาเด็กไปรักษาตัวจนกว่าจะหายจึงนำเด็กนักเรียนมาเรียนได้ตามปกติ
                9.7 หากผู้ปกครองมีปัญหาใดๆโปรดติดต่อกับเจ้าหน้าที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโดยตรง ถ้ามีการนัดหมายล่วงหน้าก็จะทำให้สะดวกยิ่งขึ้น

         10. กรณีเด็กที่สมัครคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศ ข้อ 1.1 และ 1.2 เป็นอำนาจของผู้บริหารเทศบาลตำบลนาป่า ในการพิจารณายกเว้นตามความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองยายรัก

              จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน


         สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 038-242442, 064-5882074 ในวันและเวลาราชการ


 

ข่าว ณ. วันที่ 24 ม.ค. 2566 เวลา 14.51 น. โดย งานบริการและเผยแพร่วิชาการ1

ผู้เข้าชม 147 ท่าน

 
 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/7

ลำดับภาพที่ 2/7

ลำดับภาพที่ 3/7

ลำดับภาพที่ 4/7

ลำดับภาพที่ 5/7

ลำดับภาพที่ 6/7

ลำดับภาพที่ 7/7
<<
>>
X
 
 
 
 
 
 

สงวนลิขสิทธิ์ © เทศบาลตำบลนาป่า อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000
โทรศัพท์ : 0-3805-5499 โทรสาร : 0-3805-5484
จำนวนผู้เข้าชม 7,328,395 เริ่มนับ 22 เม.ย. 2562
จัดทำโดย : NAXsolution.com