เทศบาลตำบลนาป่า
หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
เทศบาลตำบล นาป่า ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
ข้อมูลพื้นฐาน
GENERAL
รู้จัก
เทศบาล
ABOUT US
บุคลากร
/หน่วยงานภายใน
STAFF
การบริหารบุคคล
PERSONNEL
ข่าวสาร
NEWS
บริการ
ประชาชน
SERVICE
ระเบียบ/
กฎหมาย
LAW
แผน
PLANNING
ผลการ
ดำเนินงาน
PERFORMANCE
ติดต่อ
เทศบาล
CONTACT US
 
 

 
 
 
 
ข่าวสาร
 


 
<<
>>
X
ประกาศรับสมัคร
ใบสมัคร
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
ประกาศรับสมัครเด็กเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท้องคุ้ง ประจำปีการศึกษา 2566  
 

                                ประกาศเทศบาลตำบลนาป่า
            เรื่อง รับสมัครเด็กเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท้องคุ้ง ประจำปีการศึกษา 2566

       ด้วยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท้องคุ้ง สังกัดกองการศึกษา เทศบาลตำบลนาป่า จะเปิดรับสมัครเด็กนักเรียนเพื่อทำการคัดเลือกให้เข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท้องคุ้ง ประจำปีการศึกษา 2566 ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการรับสมัคร  ดังต่อไปนี้

       1. คุณสมบัติของผู้สมัคร
                1.1 เด็กที่สมัครต้องมีภูมิลำเนาอยู่ในเขตเทศบาลตำบลนาป่า
                1.2 เด็กที่สมัครต้องมี อายุ 2 ขวบ 6 เดือน - 5 ขวบ นับถึงวันที่ 16 พฤษภาคม 2566
                      (เด็กที่เกิดก่อนวันที่ 17 พฤศจิกายน 2563)
                1.3 เด็กที่สมัครต้องเป็นเด็กที่มีสุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคอื่นๆ ที่จะทำให้เป็นอุปสรรคต่อการเรียน

       2. หลักฐานและเอกสารที่ต้องนำมาในวันสมัคร
                2.1  ใบสมัคร
                2.2  สำเนาสูติบัตร  จำนวน  2 ฉบับ
                2.3  สำเนาทะเบียนบ้านเด็ก  จำนวน  1  ฉบับ
                2.4  สำเนาบัตรประชาชนของบิดา จำนวน  1  ฉบับ
                2.5  สำเนาบัตรประชาชนของมารดา จำนวน  1  ฉบับ
                2.6  สำเนาสมุดสุขภาพประจำตัวเด็ก จำวน 1  ฉบับ
                2.7  รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว (หน้าตรงไม่สวมหมวก)  จำนวน  6  รูป
                2.8  สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ - นามสกุล (ถ้ามี)
หมายเหตุ : ต้องนำเด็กมาแสดงตัวในวันยื่นใบสมัคร

        3. วัน  เวลาและสถานที่รับสมัคร
               โดยมีเงื่อนไขดังนี้
               - เด็กที่มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตเทศบาลตำบลนาป่า (มีสำเนาทะเบียนบ้านอยู่ในเขตเทศบาลตำบลนาป่า)
                 ขอรับใบสมัครและรับระเบียบการ ในวันที่ 1 - 28 กุมภาพันธ์ 2566
               - เด็กที่พักอาศัยนอกเขตเทศบาลตำบลนาป่า (มีสำเนาทะเบียนบ้านนอกเขตเทศบาลตำบลนาป่า)
                 ขอรับใบสมัครและรับระเบียบการ ในวันที่ 16 - 28 กุมภาพันธ์ 2566
                ณ สถานที่รับสมัคร ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท้องคุ้ง  ม.2 ต.นาป่า อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี ตามวันและเวลาดังกล่าว

       โดยมีจำนวนที่รับสมัคร ดังนี้
        - ชั้นเด็กเล็ก            (อายุ 2 ปี 6 เดือน) จำนวน 50 คน
        - ชั้นปฐมวัยปีที่ 1     (อายุ 3 ปี) จำนวน 68 คน
        - ชั้นปฐมวัยปีที่ 2     (อายุ 4 ปี) จำนวน 3   คน
        - ชั้นปฐมวัยปีที่ 3     (อายุ 5 ปี) จำนวน 1   คน

       4.  ประกาศผลการคัดเลือก  ในวันพุธ ที่ 15 มีนาคม 2566

       5.  วันรายงานตัว
            ให้ผู้ปกครองนำเด็กมารายงานตัว ในวันจันทร์ที่ 1 พฤษภาคม 2566 เวลา 08.30 - 12.00 น. ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท้องคุ้ง  ม.2 ต.นาป่า อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี

       6.  กำหนดเป็น ๒ ภาคเรียน
                -  ภาคเรียนที่ 1  วันอังคาร ที่ 16 พฤษภาคม 2566
                -  ภาคเรียนที่ 2  วันพุธ ที่ 1 พฤศจิกายน 2566
                กำหนดเวลาเรียน
                เปิดเรียนวันจันทร์ - วันศุกร์
                เวลาเข้าเรียน  08.10 น. - เวลาเลิกเรียน  15.00 น.

       7.  อุปกรณ์การเรียนและเครื่องใช้ส่วนตัวที่ผู้ปกครองต้องจัดหามาเอง
                7.1 ชุดนักเรียน ชุดพละ ชุดผ้าไทย กระเป๋านักเรียนและรองเท้านักเรียน
                7.2  เครื่องใช้ส่วนตัว เช่น ผ้าขนหนู,ชุดลำลองและชุดเครื่องนอน (ผู้ปกครองต้องนำติดตัวมาในวันเปิดเรียนวันแรก)

      8.  อาหารสำหรับเด็ก  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท้องคุ้ง จัดเตรียมอาหารให้ 2 เวลา  ดังนี้
           -  เวลา  11.00 น.  อาหารกลางวัน / อาหารว่าง
           -  เวลา  14.00 น.  อาหารเสริม (นม)

      9.  การรักษาความปลอดภัยแก่นักเรียน
                9.1 บิดา - มารดา หรือผู้ปกครองที่เดินทางไปรับนักเรียนกลับบ้าน ต้องลงชื่อรับเด็กแก่เจ้าหน้าที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท้องคุ้งด้วยทุกครั้ง (เพื่อความปลอดภัยของบุตรหลานท่าน)
                9.2 การมารับและส่งเด็ก  ผู้ปกครองนำเด็กมาส่ง เวลา  07.00 น.  - 08.10 น.และให้รับกลับเวลา 15.00 น. ทั้งนี้เว้นแต่มีความจำเป็น ซึ่งต้องขออนุญาตต่อหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในแต่ละครั้ง เพราะทางศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท้องคุ้ง ไม่ประสงค์ให้เด็กอยู่ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท้องคุ้ง โดยไม่มีผู้ดูแล
                9.3 ในกรณีที่เด็กหยุดเรียนด้วยประการใด ๆ  ก็ตามบิดามารดาหรือผู้ปกครองจะต้องแจ้งให้ทางศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท้องคุ้งทราบ
                9.4 ห้ามนำเครื่องดื่มน้ำอัดลม  ขนมขบเคี้ยว และเครื่องใช้/ของเล่นที่อาจเกิดอันตรายมาที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท้องคุ้ง โดยเด็ดขาด
                9.5 ห้ามสวมหรือนำเครื่องประดับ และของเล่นที่มีราคาแพงมาที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหากฝ่าฝืนหรือเกิดการสูญหาย  ทางศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท้องคุ้ง จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
                9.6 กรณีเด็ก เจ็บป่วย ต้องร่วมมือกับทางศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท้องคุ้ง นำพาเด็กไปรักษาตัวจนกว่าจะหายจึงนำเด็กนักเรียนมาเรียนได้ตามปกติ
                9.7 หากผู้ปกครองมีปัญหาใดๆโปรดติดต่อกับเจ้าหน้าที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโดยตรงถ้ามีการนัดหมายล่วงหน้าก็จะทำให้สะดวกยิ่งขึ้น

      10. กรณีเด็กที่สมัครคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศ ข้อ 1.1 และ 1.2 เป็นอำนาจของผู้บริหารเทศบาลตำบลนาป่า ในการพิจารณายกเว้นตามความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท้องคุ้ง


       สอบถามเพิ่มเติม โทร. 086-1513436  หรือ 064-5862068 ในวันและเวลาราชการ

 

ข่าว ณ. วันที่ 25 ม.ค. 2566 เวลา 15.05 น. โดย งานบริการและเผยแพร่วิชาการ1

ผู้เข้าชม 199 ท่าน

 
 
 
 
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/6

ลำดับภาพที่ 2/6

ลำดับภาพที่ 3/6

ลำดับภาพที่ 4/6

ลำดับภาพที่ 5/6

ลำดับภาพที่ 6/6
<<
>>
X
 
 
 
 
 
 

สงวนลิขสิทธิ์ © เทศบาลตำบลนาป่า อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000
โทรศัพท์ : 0-3805-5499 โทรสาร : 0-3805-5484
จำนวนผู้เข้าชม 7,328,333 เริ่มนับ 22 เม.ย. 2562
จัดทำโดย : NAXsolution.com