เทศบาลตำบลนาป่า
หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
เทศบาลตำบล นาป่า ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
ข้อมูลพื้นฐาน
GENERAL
รู้จัก
เทศบาล
ABOUT US
บุคลากร
/หน่วยงานภายใน
STAFF
การบริหารบุคคล
PERSONNEL
ข่าวสาร
NEWS
บริการ
ประชาชน
SERVICE
ระเบียบ/
กฎหมาย
LAW
แผน
PLANNING
ผลการ
ดำเนินงาน
PERFORMANCE
ติดต่อ
เทศบาล
CONTACT US
 
 

 
 
 
 
ข่าวสาร
 


 
ประกาศรับสมัครสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร) ประจำปี 2566  
<<
>>
X
ดาวน์โหลดเอกสาร
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ประกาศรับสมัครสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร) ประจำปี 2566

       ด้วย เทศบาลตำบลนาป่า โดยศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเทศบาลตำบลนาป่า มีความประสงค์ต้องการรับสมัครสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ประจำปี 2566 ประจำศูนย์ อปพร.ทต. นาป่า ดังนี้

1. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการคัดเลือก

โดยผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้
(1) มีสัญชาติไทย
(2) มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์
(3) มีภูมิลำเนาหรือถิ่นที่อยู่ในเขตเทศบาลตำบลนาป่า
(4) เลื่อมใสการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
(5) ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพ หรือวิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นผู้ติด ยาเสพติดให้โทษ
(6) ไม่เป็นพระภิกษุ สามเณร นักพรต นักบวช
(7) ไม่เป็นผู้เสื่อมเสียในทางศีลธรรมในทางทุจริต หรือเป็นภัยต่อสังคม

2. สิทธิ์และประโยชน์ของผู้เป็นอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)
    2.1 แต่งเครื่องแบบและประดับเครื่องหมาย อปพร.
    2.2 ใช้วิทยุสื่อสารของทางราชการในการปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายเป็นลายลักษณ์อักษร
    2.3 ได้รับการคุ้มครองตามระเบียบและกฎหมายในการปฏิบัติหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และหน้าที่อื่นตามคำสั่งโดยชอบด้วยกฎหมายของผู้บัญชาการ รองผู้บัญชาการ ผู้อำนวยการ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ หรือเจ้าพนักงานตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

3. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
    ผู้ประสงค์ที่จะสมัครฯ ขอและยื่นใบสมัครฯ พร้อมหลักฐานด้วยตนเองได้ที่ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและศูนย์ อปพร.ทต.นาป่า (ที่สำนักงานเทศบาลตำบลนาป่า ชั้น 2 ห้องสำนักปลัดเทศบาล ระหว่างวันที่ 20 มีนาคม ถึง วันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2566 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. - 16.30 น. เว้นวันหยุดราชการ

4. เอกสารและหลักฐานที่ใช้ในการสมัคร
ผู้สมัครต้องกรอกใบสมัครด้วยตนเอง และยื่นใบสมัครพร้อมด้วยหลักฐาน ดังต่อไปนี้
    4.1 ใบสมัคร
    4.2 สำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน พร้อมสำเนา 1 ฉบับ
    4.3 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมสําเนา 1 ฉบับ
    4.4 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน 6 เดือน (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จำนวน 4 รูป
    4.5 ใบรับรองแพทย์ จำนวน 1 ฉบับ

5. สอบถามรายละเอียดได้ที่
    งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลนาป่า โทร.038-055577
   หรือ สำนักปลัดเทศบาลตำบลนาป่า  โทร.038-055499 ต่อ 211

 

ข่าว ณ. วันที่ 20 มี.ค. 2566 เวลา 14.12 น. โดย งานบริการและเผยแพร่วิชาการ1

ผู้เข้าชม 647 ท่าน

 
 
 
 
 
 

สงวนลิขสิทธิ์ © เทศบาลตำบลนาป่า อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000
โทรศัพท์ : 0-3805-5499 โทรสาร : 0-3805-5484
จำนวนผู้เข้าชม 10,012,790 เริ่มนับ 22 เม.ย. 2562
จัดทำโดย : NAXsolution.com