เทศบาลตำบลนาป่า
หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ข้อมูลพื้นฐาน
GENERAL
รู้จัก
เทศบาล
ABOUT US
บุคลากร
/หน่วยงานภายใน
PERSONAL
ข่าวสาร
NEWS
บริการ
ประชาชน
SERVICE
ระเบียบ/
กฎหมาย
LAW
แผน
PLANNING
ผลการ
ดำเนินงาน
PERFORMANCE
ติดต่อ
เทศบาล
CONTACT US
 
 

 
 
 
 
ข่าวสาร
 

 
ปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท้องคุ้ง กรณีเหตุพิเศษ  
 

                                      ประกาศเทศบาลตำบลนาป่า
                       เรื่อง  ปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท้องคุ้ง กรณีเหตุพิเศษ  
-------------------------------------------
ตามประกาศจังหวัดชลบุรี ลงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 เรื่องการประเมินและกำหนดพื้นที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดชลบุรี โดยปัจจุบันได้ตรวจพบว่า มีผู้ป่วยยืนยันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อยู่ในพื้นที่อำเภอต่างๆของจังหวัดชลบุรีเพิ่มมากขึ้น ดังนั้นเพื่อให้สามารถบริหารจัดการพื้นที่ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จังหวัดชลบุรี โดยผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีในฐานะประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชลบุรี ร่วมกับคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชลบุรี ได้พิจารณาประเมินและกำหนดพื้นที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในเขตอำเภอเมืองชลบุรี เป็นพื้นที่ควบคุม (สีส้ม) และ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.3/ ว01 ลงวันที่ 3 มกราคม 2564 เรื่อง การปิดสถานศึกษาในสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ระลอกใหม่ โดยให้สถานศึกษาในสังกัดทุกแห่งและทุกประเภท ในพื้นที่สถานการณ์ที่กำหนดให้เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดปิดเรียน ด้วยเหตุกรณีพิเศษ
เพื่อเป็นการเฝ้าระวัง ป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เทศบาลตำบลนาป่าจึงปิดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท้องคุ้ง เพื่อเตรียมความพร้อมในการป้องกันการแพร่ระบาดใหม่ของโรคฯ เป็นระยะเวลา 15 วันทำการ ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 22 มกราคม 2564 หากมีการเปลี่ยนแปลงประการใด จะประกาศให้ทราบต่อไป
ทั้งนี้ เทศบาลตำบลนาป่าขอความร่วมมือจากนักเรียน ผู้ปกครอง และครูปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด ไม่ออกนอกที่พักอาศัยหากไม่มีความจำเป็น และติดตามประกาศของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขอย่างใกล้ชิด และขอขอบคุณในความร่วมมือ


        

 

ข่าว ณ. วันที่ 4 ม.ค. 2564 เวลา 15.10 น. โดย งานประชาสัมพันธ์

ผู้เข้าชม 637 ท่าน

 
 
 
 
 
 
 

สงวนลิขสิทธิ์ © เทศบาลตำบลนาป่า อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000
โทรศัพท์ : 0-3805-5499 โทรสาร : 0-3805-5484
จำนวนผู้เข้าชม 1,365,582 เริ่มนับ 22 เม.ย. 2562
จัดทำโดย : NAXsolution.com