เทศบาลตำบลนาป่า
หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
เทศบาลตำบล นาป่า ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
ข้อมูลพื้นฐาน
GENERAL
รู้จัก
เทศบาล
ABOUT US
บุคลากร
/หน่วยงานภายใน
STAFF
การบริหารบุคคล
PERSONNEL
ข่าวสาร
NEWS
บริการ
ประชาชน
SERVICE
ระเบียบ/
กฎหมาย
LAW
แผน
PLANNING
ผลการ
ดำเนินงาน
PERFORMANCE
ติดต่อ
เทศบาล
CONTACT US
 
 

 
 
 
 
โครงสร้างองค์กร
 
โครงสร้างเทศบาลตำบลนาป่า
 
นายกเทศมนตรีตำบลนาป่า
 
รองนายกเทศมนตรี
 
รองนายกเทศมนตรี
 
เลขานุการนายก ทต.
 
ที่ปรึกษานายก ทต.
ประธานสภาเทศบาลตำบลนาป่า
 
รองประธานสภา ทต.
 
เลขานุการสภา ทต.
 
สมาชิกสภา ทต.
 
โครงสร้างส่วนราชการ
 
ปลัด ทต.
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)
 
 
หน่วยตรวจสอบภายใน
(นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ)
 
 
รองปลัด ทต.
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)
 
รองปลัด ทต.
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น)
 
 
สำนักปลัดเทศบาล
 
กองคลัง
 
กองช่าง
1. ฝ่ายอำนวยการ
  - งานบริหารงานทั่วไป
  - งานกิจการสภา
  - งานการเลือกตั้ง
  - งานนิติการ
  - งานรับเรื่องราวร้องทุกข์
2. ฝ่ายปกครอง
  - งานทะเบียนราษฎร
  - งานบัตรประจำตัวประชาชน
3. ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
  - งานป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย
  - งานรักษาความสงบ
     
 
1. ฝ่ายบริหารงานคลัง
  - งานบริหารงานทั่วไป
  - งานระเบียบการคลัง
  - งานพัสดุและทรัพย์สิน
2. ฝ่ายการเงินและบัญชี
  - งานสถิติการคลัง
  - งานการเงินและบัญชี
3. ฝ่ายพัฒนารายได้
  - งานพัฒนารายได้
  - งานแผนที่ภาษีและ ทะเบียนทรัพย์สิน
     
     
 
1. ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
  - งานบริหารงานทั่วไป
  - งานวิศวกรรม
  - งานสถาปัตยกรรม
2. ฝ่ายการโยธา
  - งานสาธารณูปโภค
  - งานสวนสาธารณะ
  - งานสถานที่และ ไฟฟ้าสาธารณะ
3. ฝ่ายควบคุมอาคาร
  - งานควบคุมอาคาร
  - งานผังเมือง
     
     
 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
 
กองการศึกษา
1. ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
  - งานบริหารงานทั่วไป
  - งานวางแผนสาธารณสุข
  - งานสุขาภิบาลอนามัยสิ่งแวดล้อม
  - งานรักษาความสะอาด
2. ฝ่ายบริการสาธารณสุข
  - งานเผยแพร่และฝึกอบรม
  - งานส่งเสริมสุขภาพ
  - งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ
  - งานสัตวแพทย์
     
     
     
     
     
     
     
     
 
1. ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
  - งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
  - งานจัดทำงบประมาณ
2. ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
  - งานบริหารงานทั่วไป
  - งานบริการและเผยแพร่วิชาการ
  - งานประชาสัมพันธ์
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
 
1. ฝ่ายบริหารการศึกษา
  - งานบริหารงานทั่วไป
  - งานการศึกษาปฐมวัย
    (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท้องคุ้ง หมู่ 2)
    (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองยายรัก หมู่ 12)
  - งานพัฒนาหลักสูตร และนวัตกรรมทางการศึกษา
  - งานแผนและโครงการ
  - งานงบประมาณ
2. ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
  - งานการศึกษานอกระบบ
  - งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน
  - งานกีฬาและนันทนาการ
  - งานศาสนา วัฒนธรรมและประเพณี
     
 
กองสวัสดิการสังคม
 
กองการเจ้าหน้าที่
 
หน่วยตรวจสอบภายใน
1. ฝ่ายพัฒนาชุมชน
  - งานบริหารงานทั่วไป
  - งานพัฒนาชุมชน
  - งานสังคมสงเคราะห์
  - งานส่งเสริมสวัสดิการสังคม
  - งานสวัสดิการเด็กและเยาวชน
     
     
     
 
1. ฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง
  - งานบริหารงานทั่วไป
  - งานบริหารงานบุคคล
  - งานส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร
  - งานบุคลากรทางการศึกษา
  - งานวินัยและส่งเสริมคุณธรรม
     
     
     
 
  - งานตรวจสอบภายใน
     
     
     
     
     
     
     
     
 
 
 
 
 
 
 

สงวนลิขสิทธิ์ © เทศบาลตำบลนาป่า อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000
โทรศัพท์ : 0-3805-5499 โทรสาร : 0-3805-5484
จำนวนผู้เข้าชม 12,149,170 เริ่มนับ 22 เม.ย. 2562
จัดทำโดย : NAXsolution.com