เทศบาลตำบลนาป่า
หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ข้อมูลพื้นฐาน
GENERAL
รู้จัก
เทศบาล
ABOUT US
บุคลากร
/หน่วยงานภายใน
PERSONAL
ข่าวสาร
NEWS
บริการ
ประชาชน
SERVICE
ระเบียบ/
กฎหมาย
LAW
แผน
PLANNING
ผลการ
ดำเนินงาน
PERFORMANCE
ติดต่อ
เทศบาล
CONTACT US
 
 

 
 
 
 
โครงสร้างองค์กร
 
โครงสร้างเทศบาลตำบลนาป่า
 
นายกเทศมนตรีตำบลนาป่า
 
รองนายกเทศมนตรี
 
รองนายกเทศมนตรี
 
เลขานุการนายก ทต.
 
ที่ปรึกษานายก ทต.
ประธานสภาเทศบาลตำบลนาป่า
 
รองประธานสภา ทต.
 
เลขานุการสภา ทต.
 
สมาชิกสภา ทต.
 
โครงสร้างส่วนราชการ
 
ปลัด ทต.
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)
 
 
หน่วยตรวจสอบภายใน
(นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ)
 
 
รองปลัด ทต.
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)
 
รองปลัด ทต.
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น)
 
 
สำนักปลัดเทศบาล
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับกลาง)
 
กองคลัง
(นักบริหารงานการคลัง ระดับกลาง)
 
กองช่าง
(นักบริหารงานช่าง ระดับกลาง)
1. ฝ่ายอำนวยการ
  (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
  - งานการเจ้าหน้าที่
  - งานพัฒนาบุคลากร
2. ฝ่ายปกครอง
  (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
  - งานทะเบียนราษฎร
  - งานบัตรประจำตัวประชาชน
3. ฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ
  (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
  - งานป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย
  - งานรักษาความสงบ
4. ฝ่ายธุรการ
  (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
  - งานธุรการ
  - งานกิจการสภา
  - งานการเลือกตั้ง
 
1. ฝ่ายบริหารงานคลัง
  (นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)
  - งานธุรการ
  - งานระเบียบการคลัง
  - งานพัสดุและทรัพย์สิน
2. ฝ่ายการเงินและบัญชี
  (นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)
  - งานสถิติการคลัง
  - งานการเงินและบัญชี
3. ฝ่ายพัฒนารายได้
  (นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)
  - งานพัฒนารายได้
  - งานแผนที่ภาษีและ ทะเบียนทรัพย์สิน
     
     
     
 
1. ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
  (นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)
  - งานธุรการ
  - งานวิศวกรรม
  - งานสถาปัตยกรรม
2. ฝ่ายการโยธา
  (นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)
  - งานสาธารณูปโภค
  - งานสวนสาธารณะ
  - งานสถานที่และ ไฟฟ้าสาธารณะ
3. ฝ่ายควบคุมอาคารและผังเมือง
  (นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)
  - งานควบคุมอาคาร
  - งานผังเมือง
     
     
     
 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
(นักบริหารงานสาธารณสุข ระดับกลาง)
 
กองวิชาการและแผนงาน
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
 
กองการศึกษา
(นักบริหารงานศึกษา ระดับกลาง)
 
กองสวัสดิการสังคม
(นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ระดับต้น)
1. ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
  (นักบริหารงานสาธารณสุข ระดับต้น)
  - งานธุรการ
  - งานวางแผนสาธารณสุข
  - งานสุขาภิบาลอนามัย สิ่งแวดล้อม
  - งานรักษาความสะอาด
2. ฝ่ายบริการสาธารณสุข
  (นักบริหารงานสาธารณสุข ระดับต้น)
  - งานเผยแพร่และฝึกอบรม
  - งานส่งเสริมสุขภาพ
  - งานป้องกันและ ควบคุมโรคติดต่อ
     
     
     
     
     
     
 
1. ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
  (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
  - งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
  - งานจัดทำงบประมาณ
2. ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
  (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
  - งานธุรการ
  - งานนิติการ
  - งานบริการและ เผยแพร่วิชาการ
  - งานประชาสัมพันธ์
  - งานรับเรื่องราวร้องทุกข์
     
     
     
     
     
     
 
1. ฝ่ายบริหารการศึกษา
  (นักบริหารงานศึกษา ระดับต้น)
  - งานธุรการ
  - งานการศึกษาปฐมวัย
  - งานการเจ้าหน้าที่
  - งานพัฒนาหลักสูตรและ นวัตกรรมทางการศึกษา
  - งานแผนและโครงการ
  - งานงบประมาณ
2. ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
  (นักบริหารงานศึกษา ระดับต้น)
  - งานการศึกษานอกระบบ
  - งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน
  - งานกีฬาและนันทนาการ
  - งานศาสนา วัฒนธรรม และประเพณี
 
1. ฝ่ายพัฒนาชุมชน
  (นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ระดับต้น)
  - งานธุรการ
  - งานพัฒนาชุมชน
  - งานสังคมสงเคราะห์
  - งานส่งเสริมสวัสดิการสังคม
  - งานสวัสดิการเด็กและเยาวชน
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
 
 
 
 
 
 

สงวนลิขสิทธิ์ © เทศบาลตำบลนาป่า อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000
โทรศัพท์ : 0-3805-5499 โทรสาร : 0-3805-5484
จำนวนผู้เข้าชม 1,153,900 เริ่มนับ 22 เม.ย. 2562
จัดทำโดย : NAXsolution.com