เทศบาลตำบลนาป่า
หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ข้อมูลพื้นฐาน
GENERAL
รู้จัก
เทศบาล
ABOUT US
บุคลากร
/หน่วยงานภายใน
PERSONAL
ข่าวสาร
NEWS
บริการ
ประชาชน
SERVICE
ระเบียบ/
กฎหมาย
LAW
แผน
PLANNING
ผลการ
ดำเนินงาน
PERFORMANCE
ติดต่อ
เทศบาล
CONTACT US
 
 

 
 
 
 
เทศบัญญัติ
 

 
การลงทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2565  

ลำดับภาพที่ 1/3

ลำดับภาพที่ 2/3

ลำดับภาพที่ 3/3
<<
>>
X
แบบฟอร์มลงทะเบียน
ดาวน์โหลดรายละเอียด
ดาวน์โหลดหนังสือมอบอำนาจ
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

                        การขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
           เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ หรือเบี้ยยังชีพคนชรา คือ เงินช่วยเหลือที่ภาครัฐจัดสรรไว้ให้กับผู้สูงอายุ เพื่อแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในแต่ละเดือน และในทุกๆ ปี จะมีการเปิดให้ผู้สูงอายุรายใหม่ๆที่มีสิทธิ เข้ามาลงทะเบียนเพื่อรับเงินในส่วนนี้ โดยการลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุไม่จำเป็นต้องไปลงทะเบียนใหม่ทุกปี ลงเพียงครั้งเดียวก็ได้รับสิทธิไปตลอด เว้นแต่กรณีที่ผู้สูงอายุย้ายที่อยู่ หรืออาจมีปัญหารายชื่อตกหล่น ถึงค่อยไปทำการยืนยันสิทธิ แก้ไขปรับปรุงข้อมูลให้สมบูรณ์

           กรณีการย้ายภูมิลำเนา ของผู้สูงอายุที่รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเพื่อให้ได้รับสิทธิต่อเนื่อง หากมีการย้ายภูมิลำเนาไปยังเขตพื้นที่ อบต.หรือเทศบาลอื่น ต้องไปลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเบี้ยยังชีพฯ ที่ อบต.หรือเทศบาลแห่งใหม่  ภายในเดือนพฤศจิกายนของปีนั้นๆ จึงจะมีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุต่อเนื่อง

- เทศบาลตำลนาป่า เปิดรับลงทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
(ช่วงที่1) เดือนตุลาคม 2563 - พฤศจิกายน 2563
(ช่วงที่ 2) เดือนมกราคม 2564 - กันยายน 2564

คุณสมบัติของผู้ลงทะเบียน
- ผู้สูงอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ (เกิดก่อนวันที่ 2 ก.ย. 2505) ที่ยังไม่เคยลงทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
- สัญชาติไทย
- ภูมิลำเนาอยู่ในเขตตำบลนาป่า
- ไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการ/สิทธิประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณ วันที่มีสิทธิได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

การลงทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
เอกสารมีดังนี้
- บัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่าย
- ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน
- สำเนาสมุดบัญชีธนาคาร ประเภทออมทรัพย์

**กรณีที่ผู้สูงอายุไม่สามารถมายื่นได้ด้วยตนเอง ให้มอบอำนาจเป็นลายลักษณ์อักษร ให้ผู้อื่นเป็นผู้ยื่นลงทะเบียนแทน โดยผู้รับมอบอำนาจเตรียมเอกสารดังนี้
- หนังสือมอบอำนาจ 1 ฉบับ
- สำเนาบัตรประชาชน (ของผู้รับมอบอำนาจ) 1 ฉบับ
- สำเนาทะเบียนบ้าน (ของผู้รับมอบอำนาจ)         1 ฉบับ

**กรณีโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากผู้มีสิทธิ์ เตรียมเอกสารดังนี้
- หนังสือมอบอำนาจ         1 ฉบับ
- สำเนาบัตรประชาชน (ของผู้รับมอบอำนาจ) 1 ฉบับ
- สำเนาทะเบียนบ้าน (ของผู้รับมอบอำนาจ) 1 ฉบับ
- สำเนาสมุดบัญชีธนาคาร (ของผู้รับมอบอำนาจ) 1 ฉบับ

อัตราการรับเงิน
อายุ 60 - 69 ปี  ได้รับเงิน 600 บาท/เดือน
อายุ 70 - 79 ปี  ได้รับเงิน 700 บาท/เดือน
อายุ 80 - 89 ปี  ได้รับเงิน 800 บาท/เดือน
อายุ 90 ปีขึ้นไป ได้รับเงิน 1,000 บาท/เดือน

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่  
กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลนาป่า
โทร. 038-055499  ต่อ 147 หรือ 148 หรือ 149 ในวันและเวลาราชการ

 

ข่าว ณ. วันที่ 6 ต.ค. 2563 เวลา 10.05 น. โดย งานประชาสัมพันธ์

ผู้เข้าชม 3602 ท่าน

 
 
 
 
 
 

สงวนลิขสิทธิ์ © เทศบาลตำบลนาป่า อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000
โทรศัพท์ : 0-3805-5499 โทรสาร : 0-3805-5484
จำนวนผู้เข้าชม 2,204,605 เริ่มนับ 22 เม.ย. 2562
จัดทำโดย : NAXsolution.com