เทศบาลตำบลนาป่า
หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
ข้อมูลพื้นฐาน
GENERAL
รู้จัก
เทศบาล
ABOUT US
บุคลากร
/หน่วยงานภายใน
PERSONAL
ข่าวสาร
NEWS
บริการ
ประชาชน
SERVICE
ระเบียบ/
กฎหมาย
LAW
แผน
PLANNING
ผลการ
ดำเนินงาน
PERFORMANCE
ติดต่อ
เทศบาล
CONTACT US
 
 

 
 
 
 
เทศบัญญัติ
 

 
ประชาชนตำบลนาป่าอายุ 35 ปี ขึ้นไป เตรียมรับบริการตรวจสุขภาพฟรี  
ดูตารางกำหนดการ
ลำดับภาพที่ 1/2
ดูรายละเอียดกิจกรรม
ลำดับภาพที่ 2/2
<<
>>
X
ดาวน์โหลดสารนายก
ดูตารางกำหนดการ
ดูรายละเอียดกิจกรรม
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

           สืบเนื่องจากปัจจุบันปัจจัยทางสังคมเปลี่ยนแปลงไปมาก จนอาจก่อให้เกิดวิถีชีวิตและพฤติกรรมทางสุขภาพที่ไม่เหมาะสม เช่น การบริโภคอาหารที่ไม่สมดุล รับประทานรสหวาน มัน เค็ม มากเกินไป  การเคลื่อนไหวทางกายน้อยลงเนื่องจากนั่งทำงานนานๆ การสูบบุหรี่จัด การดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในปริมาณ   ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  การเดินทางที่ต้องเผชิญกับสภาพการจราจรติดขัดในชั่วโมงเร่งด่วนส่งผลให้ร่างกายได้รับมลพิษทางอากาศที่มาจากการเผาไหม้ของเครื่องยนต์  ซึ่งการดำรงชีวิตในปัจจุบันต้องเผชิญกับปัญหามลพิษต่างๆ มากมาย รวมทั้งผลกระทบจากสิ่งมีพิษที่สะสมอยู่ในร่างกายโดยที่เราไม่รู้ตัว เกิดความเสี่ยงให้เจ็บป่วยด้วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังเพิ่มมากขึ้น เช่น โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคเบาหวาน โรคมะเร็ง โรคไต และโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง จากข้อมูลสถานะสุขภาพผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังของ ตำบลนาป่า ปี พ.ศ. 2563  มีผู้ป่วยจำนวน 2,640 ราย คิดเป็นอัตราป่วยเท่ากับ 8,648 ต่อแสนของประชากร  มีผู้ป่วยที่มีภาวะพึ่งพิง จำนวน 44 คน  ดังนั้น การเฝ้าระวังและป้องกันโรคโดยการตรวจสุขภาพที่จำเป็นและเหมาะสมจึงเป็นพื้นฐานสำคัญของระบบสุขภาพ   มีประโยชน์ในการสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค ซึ่งสามารถเฝ้าระวังได้ตั้งแต่ระยะก่อนการเจ็บป่วยและการเจ็บป่วยระยะเริ่มต้นโดยเฉพาะในกลุ่มประชากรที่มีอายุ 35  ปีขึ้นไป

           เทศบาลตำบลนาป่า ได้ตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าวจึงได้ประสานงานโดยบูรณาการร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองชลบุรี, โรงพยาบาลชลบุรี, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท้องคุ้ง, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาป่า และได้ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลนาป่า กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลนาป่าจึงจัดทำโครงการตรวจคัดกรองและค้นหาประชากรกลุ่มเสี่ยงโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ประจำปี 2564  ขึ้น เพื่อให้ประชาชนตำบลนาป่ากลุ่มเสี่ยงเข้าถึงบริการการตรวจสุขภาพที่จำเป็น  ได้รับการตรวจคัดกรอง ประเมินความเสี่ยง ค้นหาและเฝ้าระวังปัญหาสุขภาพอย่างทั่วถึง  ประชาชนจะได้ทราบสภาวะสุขภาพของตนเอง และสามารถวางแผนในการป้องกันปัญหาสุขภาพของตนเอง หลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงในการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังได้ รวมถึงเป็นการรณรงค์ให้ประชาชน  มีความรู้เกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยงที่ส่งผลให้เกิดภาวะเจ็บป่วยจากโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง เกิดความตื่นตัว ตระหนักถึงการดูแลสุขภาพของตนเองและครอบครัวมากขึ้น โดยการจัดกิจกรรมตรวจคัดกรองสภาวะสุขภาพของประชาชนในประชากรที่มีอายุตั้งแต่ 35 ปีขึ้นไป ซึ่งเป็นประชากรกลุ่มเสี่ยงที่ควรมีการเฝ้าระวังและได้รับการตรวจคัดกรอง ค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยงของโรคหรือความผิดปกติตั้งแต่ระยะเริ่มแรก จะทำให้สามารถป้องกันภาวะแทรกซ้อนลด ความรุนแรงของโรคหรือความพิการที่อาจเกิดขึ้นในบางโรคได้  สำหรับรายการตรวจสุขภาพ ประกอบด้วย

1) เอ็กซเรย์เพื่อดูสภาพปอด
2) เจาะเลือดเพื่อ ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด , ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด,  ตรวจระดับไขมันในเลือด, ตรวจระบบการทำงานและเอ็นไซม์ที่เกี่ยวข้องกับการทำงานของตับ, ตรวจระบบการทำงานของไต, ตรวจระดับกรดยูริค, ตรวจไวรัสตับอักเสบบี
3) ตรวจมะเร็งปากมดลูก
4) ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ ในประชากรกลุ่มเสี่ยงอายุ 50 ปี ขึ้นไป

ค่าใช้จ่ายในการตรวจสุขภาพเป็นเงิน 1,070 บาท/คน ประชาชนชนจะได้รับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น เนื่องจากได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลนาป่า  นอกจากนี้ยังมีการจัดกิจกรรมให้ความรู้เพื่อสร้างเสริมพฤติกรรมสุขภาพ หลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยง ป้องกันการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังอีกด้วย  

                กระผมในฐานะนายกเทศมนตรีตำบลนาป่า ต้องขอเชิญชวนประชาชนตำบลนาป่าที่มีอายุ 35 ปี ขึ้นไปเข้าร่วม โครงการตรวจคัดกรองและค้นหาประชากรกลุ่มเสี่ยงโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ประจำปี 2564 ซึ่งเทศบาลตำบลนาป่าจะมีการรับลงทะเบียนในช่วงเดือนธันวาคมนี้  โดยท่านสามารถติดตามข่าวสารได้ทางระบบกระจายเสียงไร้สาย ทางเว็บไซต์เทศบาลตำบลนาป่าและทางเฟซบุ๊กของสำนักงานเทศบาลตำบลนาป่า  สุดท้ายนี้กระผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่า การจัดกิจกรรมครั้งนี้ ประชาชนจะได้รับบริการการตรวจคัดกรองสุขภาพ ค้นหาโรคในระยะก่อนการเจ็บป่วย และระยะเริ่มแรกตามเกณฑ์ขั้นพื้นฐานอย่างเหมาะสมกับช่วงอายุที่มีความเสี่ยงได้อย่างทั่วถึง  หากพบการเจ็บป่วยในระยะเริ่มต้นก็สามารถวางแผนการดูแลสุขภาพเมื่อมีการเจ็บป่วยในระยะเริ่มต้นได้อย่างเหมาะสม อันนำไปสู่การป้องกันและลดโรคที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต และหากพบความผิดปกติจะได้รับการส่งต่อที่ถูกต้อง เป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลนาป่าให้ดีขึ้นต่อไป
                    ความมั่นคง อย่างแรกในชีวิตที่เราควรมีคือ สุขภาพที่ดี นะครับ


                                                ด้วยความปรารถนาดี
                                               นายสามารถ สุขสว่าง
                                             นายกเทศมนตรีตำบลนาป่า
                                             1  ธันวาคม 2563รายละเอียดเกี่ยวกับโครงการฯ คลิก
https://www.napachon.go.th/news_detail.php?id=4086

(ลงทะเบียนภายในวันที่ 18 ธันวาคม 2563  เท่านั้น)
ลงทะเบียน คลิก
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfmJn0PpK9DNsoVp6gHHLO5Fy2TMXKHQVfQnFvz9ZcP9H_Egg/viewform

สอบถามเพิ่มเติม
กองสาธารณสุขฯ เทศบาลตำบลนาป่า โทร. 038-055499 ต่อ 320

 

ข่าว ณ. วันที่ 1 ธ.ค. 2563 เวลา 09.36 น. โดย งานประชาสัมพันธ์

ผู้เข้าชม 717 ท่าน

 
 
 
 
 
 

สงวนลิขสิทธิ์ © เทศบาลตำบลนาป่า อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000
โทรศัพท์ : 0-3805-5499 โทรสาร : 0-3805-5484
จำนวนผู้เข้าชม 2,281,417 เริ่มนับ 22 เม.ย. 2562
จัดทำโดย : NAXsolution.com