เทศบาลตำบลนาป่า
หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ข้อมูลพื้นฐาน
GENERAL
รู้จัก
เทศบาล
ABOUT US
บุคลากร
/หน่วยงานภายใน
PERSONAL
ข่าวสาร
NEWS
บริการ
ประชาชน
SERVICE
ระเบียบ/
กฎหมาย
LAW
แผน
PLANNING
ผลการ
ดำเนินงาน
PERFORMANCE
ติดต่อ
เทศบาล
CONTACT US
 
 

 
 
 
 
สารจากนายก
 

 
คำแถลงนโยบาย ของ นายสามารถ สุขสว่าง นายกเทศมนตรีตำบลนาป่า  
<<
>>
X
ดาวน์โหลดเอกสาร
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

                                      คำแถลงนโยบายของ
                     นายสามารถ  สุขสว่าง นายกเทศมนตรีตำบลนาป่า
                            แถลงต่อสภาเทศบาลตำบลนาป่า
                           วันที่ 14 เดือนพฤษภาคม  พ.ศ.2564
                -------------------------------------------------------------------

                  ตามที่ได้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลนาป่า เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2564 และคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้ประกาศรับรองผลการเลือกตั้ง เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2564 ซึ่งกระผม นายสามารถ สุขสว่าง ได้รับฉันทานุมัติจากประชาชน ให้ดำรงตำแหน่งนายกเทศมนตรีตำบลนาป่า และตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562 มาตรา 48 ทศ ความว่า ก่อนนายกเทศมนตรีเข้ารับหน้าที่ ให้ประธานสภาเทศบาลเรียกประชุมสภาเทศบาลเพื่อให้นายกเทศมนตรีแถลงนโยบายต่อสภาเทศบาล โดยไม่มีการลงมติ ทั้งนี้ ภายในสามสิบวันนับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี นั้น
                 ในการนี้ เพื่อให้เป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมาย จึงขอแถลงนโยบายต่อสภาเทศบาล โดยได้กำหนดนโยบายและแนวทางการบริหารงาน ด้วยการยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และการมีส่วนร่วมของประชาชน ภายใต้บังคับแห่งบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562 พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 นโยบายรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัดชลบุรี และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนจากที่ได้ลงพื้นที่รับฟังปัญหาความต้องการของประชาชน มากำหนดนโยบายโดยยึดหลักความสุจริต โปร่งใส ความเสมอภาค และเป็นธรรม คำนึงถึงสถานการณ์ปัจจุบันและความเปลี่ยนแปลงทางสังคมและสภาพแวดล้อม รวมถึงปัญหาความเดือดร้อนและความต้องการของประชาชนโดยส่วนรวม เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี พัฒนาท้องถิ่นให้เจริญก้าวหน้า และนำมาสู่ประโยชน์สุขของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลนาป่า โดยมีนโยบาย ดังนี้

    ด้านการเมืองการบริหาร
1. ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ความรักชาติ ความสามัคคี และความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน
2. ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหาร โดยการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตรวจสอบ นำเสนอปัญหา และแนวทางการพัฒนา รวมทั้งติดตามประเมินผล ผ่านเวทีประชาคม
3. พัฒนาระบบการให้บริการ โดยพัฒนาบุคลากรของเทศบาล ให้มีความรู้ความสามารถ มีทักษะและความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงาน มีจิตสำนึกการเป็นผู้ให้บริการที่ดี นำเทคโนโลยีสารสนเทศ เครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัย มาใช้ในการปฏิบัติงาน เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการที่สะดวกและรวดเร็วขึ้น
4. ประชาชนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการติดต่อราชการกับเทศบาลตำบลนาป่า เป็นไปด้วยความเสมอภาค และเป็นธรรม ด้วยความสุภาพ เรียบร้อย และเป็นไปตามระเบียบกฎหมาย

    ด้านสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน
1. พัฒนาเส้นทางคมนาคม ถนนสายหลัก สายรอง และซอยต่างๆ ให้ได้มาตรฐาน มีความปลอดภัยแก่ผู้ใช้เส้นทาง เป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงาม โดยการก่อสร้างถนนและทางระบายน้ำให้ได้มาตรฐานครอบคลุมทุกพื้นที่
2. วางระบบการป้องกันน้ำท่วม โดยก่อสร้างปรับปรุงระบบระบายน้ำ ขุดลอกคูคลอง ล้างท่อระบายน้ำ สำรวจพื้นที่เสี่ยงการเกิดน้ำท่วม เพื่อวางแผนป้องกันและเฝ้าระวังอย่างทันท่วงที
3. ขยายเขตระบบจำหน่ายประปาให้ประชาชนได้มีน้ำเพื่อการอุปโภคและบริโภคอย่างทั่วถึง
4. ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะให้ทั่วถึงและครอบคลุม เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
5. ศึกษาความเป็นไปได้ในการวางระบบสาธารณูปโภค การคมนาคม การระบายน้ำ และการป้องกันน้ำท่วมขัง อย่างเป็นระบบและมีแผนปฏิบัติที่ชัดเจน เพื่อรองรับความเจริญที่เกิดขึ้นในเขตเทศบาลตำบลนาป่า
6. ศึกษาและเพิ่มเส้นทางลัด เพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรติดขัด และพัฒนาทางเดินทางเท้าให้ได้มาตรฐาน

     ด้านสังคม ชุมชน และคุณภาพชีวิต
1. ให้การสงเคราะห์ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์ และผู้ด้อยโอกาส โดยให้ได้รับสวัสดิการ การดูแลสุขภาพอนามัย ส่งเสริมอาชีพ และดูแลด้านอื่นๆ ตามความเหมาะสม
2. ส่งเสริมให้สตรีมีบทบาททางด้านการเมืองการบริหาร และการเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาท้องถิ่น
3. ส่งเสริมและสนับสนุนศูนย์เยาวชนเทศบาลตำบลนาป่า ในการจัดกิจกรรมให้ความรู้ นันทนาการ และการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์อย่างต่อเนื่องและจริงจัง
4. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีสถานที่ในการจัดกิจกรรม การให้สวัสดิการและการสร้างความอบอุ่นให้กับผู้สูงอายุ
5. ส่งเสริมการจัดเวทีประชาคม การประชุมของคณะกรรมการชุมชน เพื่อระดมความคิดเห็นแนวทางการแก้ไขปัญหา และรับทราบความต้องการของหมู่บ้าน ชุมชนอย่างแท้จริง
6. ส่งเสริมให้ประชาชนได้รับรู้สวัสดิการต่างๆ ของทางราชการได้อย่างรวดเร็วและทั่วถึง

    ด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
1. จัดให้มีการตรวจสุขภาพประชาชนเป็นประจำอย่างต่อเนื่องและทั่วถึง เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี และรักษาโรคที่เกิดขึ้นกับตนเองได้อย่างทันท่วงที
2. พัฒนาระบบการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
3. ส่งเสริมให้ประชาชนรักษาสุขภาพโดยการออกกำลังกาย และประพฤติตัวให้ถูกสุขลักษณะ เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี และเป็นการลดงบประมาณของทางราชการในการใช้เป็นค่ารักษาพยาบาล
4. ลดปริมาณขยะในชุมชน โดยส่งเสริมให้ประชาชนใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด คุ้มค่า และให้ความรู้ในการคัดแยกขยะ รวมทั้งจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ และบุคลากรในการจัดการขยะให้เพียงพอต่อให้บริการประชาชนประชาชนอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ
5. ปรับปรุงภูมิทัศน์ให้เป็นระเบียบเรียบร้อยสะอาด ประทับใจแก่ผู้ใช้เส้นทางคมนาคม
6. พัฒนาการจัดเก็บขยะให้ครอบคลุมในพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพ

    ด้านเศรษฐกิจ
1. ส่งเสริมให้ประชาชนมีการจัดตั้งกลุ่มอาชีพ เพื่อพัฒนาทักษะในการประกอบอาชีพ รวมทั้งเพิ่มมูลค่าของสินค้า ก่อให้เกิดการผลิต การบริการ การสร้างงานตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง สามารถพึ่งตนเองได้อย่างมั่นคง
2. ส่งเสริมสนับสนุนการอบรมและการฝึกอาชีพ เพื่อให้ประชาชนมีทางเลือกในการประกอบอาชีพมากขึ้น สร้างความมั่นคงในชีวิต และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
3. ส่งเสริมอาชีพจากภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้ประชาชนสามารถมีรายได้เลี้ยงตนเองได้อย่างเพียงพอ
4. ส่งเสริมการทำเกษตรตามแนวพระราชดำริ สร้างกระบวนการเรียนรู้ และพัฒนาการเกษตร โดยส่งเสริมโครงการเศรษฐกิจพอเพียง และเกษตรชุมชนอย่างยั่งยืน
5. ส่งเสริมให้มีตลาดนัดชุมชน เพื่อเป็นช่องทางการจำหน่ายสินค้าจากครัวเรือนและชุมชน

    ด้านการศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม
1. อนุรักษ์ ฟื้นฟู ศิลปะ วัฒนธรรมไทย ประเพณีท้องถิ่น และสนับสนุนให้ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ความหลากหลายของวิถีชีวิต ความงดงามและเอกลักษณ์ของความเป็นไทยอย่างยั่งยืนต่อไป
2. จัดกิจกรรมในวันสำคัญของชาติและวันสำคัญทางศาสนา
3. ส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณีคราดนาควายดีให้อยู่กับตำบลนาป่าตลอดไป
4. ส่งเสริมให้ประชาชนยึดมั่นในหลักศาสนา และนำมาใช้ในการดำเนินชีวิต เพื่อให้มีจิตใจที่ดีงาม มีเมตตา เอื้ออาทร และเป็นการทำนุบำรุงศาสนาให้มีความเข้มแข็ง
5. ปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมที่ดีทั้งด้านคุณธรรม จริยธรรม กตัญญู ความซื่อสัตย์
การมีวินัย เคารพกฎหมาย มีจิตสาธารณะและการมีส่วนร่วมทำประโยชน์ให้กับท้องถิ่น และเป็นพลเมืองที่ดี

     ด้านการศึกษาและกีฬา
1. จัดระบบการศึกษาก่อนปฐมวัยให้ได้มาตรฐาน มีอาคารเรียน วัสดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์
ที่ทันสมัย เพียงพอต่อการพัฒนาเด็กเล็กให้มีคุณภาพและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง
2. พัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้ทั้งในและนอกระบบโรงเรียน
3. ส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนได้รับการอบรมด้านคุณธรรม จริยธรรม และมารยาท ในการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข
4. จัดตั้งศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชน เยาวชนและนักเรียนนักศึกษา มีแหล่ง เรียนรู้ และมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล
5. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพ โดยให้เข้ารับการศึกษาอบรมและเรียนรู้กับสถาบันที่เชื่อถือได้ และมีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่องและเป็นประจำ
6. ก่อสร้างและปรับปรุงลานกีฬาให้ได้มาตรฐาน ครอบคลุมและเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน
7. ส่งเสริมให้ประชาชนสนใจในการออกกำลังกายโดยให้การสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์กีฬาให้แก่ชุมชน ศูนย์เยาวชน สวนสุขภาพ และสวนสาธารณะ
8. จัดการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ ตามความต้องการของประชาชน
9. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดตั้งกลุ่มออกกำลังกายของประชาชนให้เข้มแข็งและยั่งยืน
10. จัดหาสถานที่สำหรับใช้ในการออกกำลังกาย เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี

     ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
1. ดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน โดยจัดหาวัสดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และบุคลากร ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อย่างเพียงพอ รวมทั้งวางระบบการป้องกันและระงับอัคคีภัย สาธารณภัย ระบบการจราจร อย่างมีประสิทธิภาพ
2. ลดปัญหาการเกิดอาชญากรรม โดยประสานงานและสนับสนุนกิจกรรมของฝ่ายปกครองท้องที่ ให้มีความพร้อมและมีประสิทธิภาพ เพื่อป้องกันปัญหาอาชญากรรมในพื้นที่ เพื่อให้ประชาชนมีความรู้สึกปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินมากยิ่งขึ้น
3. ติดตั้งกล้องวงจรปิดบริเวณจุดเสี่ยงให้ครอบคลุมทุกพื้นที่
4. จัดระเบียบหอพักและบ้านเช่า โดยขอความร่วมมือผู้ประกอบการ จัดทำทะเบียนประวัติผู้เช่า และกำหนดมาตรการในการป้องกันทรัพย์สินของผู้เช่าจากการถูกโจรกรรม

       ด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
1. สนับสนุนนโยบายของทางราชการในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างเคร่งครัดและต่อเนื่อง
2. รณรงค์ให้ประชาชนได้ตระหนักถึงพิษภัยของยาเสพติดทุกประการ และให้ความร่วมมือกับทุกหน่วยงานในด้านการป้องกัน ปราบปราม การบำบัดรักษา และฟื้นฟู ผู้ติดยาเสพติด
3. ส่งเสริมให้ประชาชนสนใจการออกกำลังกาย การเล่นกีฬา เพื่อให้มีสุขภาพอนามัยที่ดี ห่างไกลยาเสพติด
4. ให้ความรู้และจัดอบรมให้กับเด็ก เยาวชน และนักเรียนให้รู่เท่าทันพิษภัยของยาเสพติด
5. บูรณาการการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ทั้งในระดับพื้นที่ ระดับอำเภอและจังหวัด โดยให้การสนับสนุนด้านบุคลากร วัสดุอุปกรณ์ รวมทั้งสารตรวจยาเสพติดกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สร้างเครือข่ายในทุกภาคส่วนให้มีส่วนร่วมในการสอดส่องดูแล หาเบาะแส และร่วมกันกำหนดมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

          จากคำแถลงนโยบายในการกำหนดแนวทางและการบริหารงานต่อสภาเทศบาลตำบลนาป่าในครั้งนี้ ได้กระทำภายใต้ภารกิจ อำนาจหน้าที่ ตามระเบียบกฎหมาย และจากปัญหาและความต้องการของประชาชน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการกำหนดแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลนาป่า นำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นอย่างมีแบบแผน โดยยึดหลักคุณธรรมนำการเมือง และการมีส่วนร่วมของประชาชน สร้างความปรองดองและความสามัคคีในหมู่ประชาชน เกิดความสำนึกรักท้องถิ่น ภายใต้แนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สมประโยชน์กับทุกฝ่าย ทุกองค์กรในสังคม ส่วนการจะแปลงนโยบายไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลดีได้ ต้องอาศัยความร่วมมือและการสนับสนุนของทุกภาคส่วน ประกอบด้วย ฝ่ายบริหาร ฝ่ายนิติบัญญัติ ฝ่ายประจำ รวมทั้งพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลตำบลนาป่า ซึ่งจะเป็นผลให้นโยบายบรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายที่วางไว้

           กระผมขอให้คำมั่นต่อสภาเทศบาลและพี่น้องประชาชนตำบลนาป่าว่าจะตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ราชการตามที่ได้รับความไว้วางใจอย่างเต็มความสามารถ อุทิศตนด้วยกำลังกาย กำลังใจ กำลังสติปัญญา ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต อุตสาหะ ภายใต้ระเบียบกฎหมาย งบประมาณ สถานะการเงินการคลัง เพื่อความผาสุกของประชาชนในท้องถิ่น และเป็นเมืองน่าอยู่ อย่างยั่งยืนตลอดไป

                                                      นายสามารถ  สุขสว่าง
                                                    นายกเทศมนตรีตำบลนาป่า

 

ข่าว ณ. วันที่ 17 พ.ค. 2564 เวลา 15.35 น. โดย งานบริการและเผยแพร่วิชาการ1

ผู้เข้าชม 370 ท่าน

 
 
 
 
 
 

สงวนลิขสิทธิ์ © เทศบาลตำบลนาป่า อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000
โทรศัพท์ : 0-3805-5499 โทรสาร : 0-3805-5484
จำนวนผู้เข้าชม 2,798,429 เริ่มนับ 22 เม.ย. 2562
จัดทำโดย : NAXsolution.com