เทศบาลตำบลนาป่า
หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
เทศบาลตำบล นาป่า ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
ข้อมูลพื้นฐาน
GENERAL
รู้จัก
เทศบาล
ABOUT US
บุคลากร
/หน่วยงานภายใน
STAFF
การบริหารบุคคล
PERSONNEL
ข่าวสาร
NEWS
บริการ
ประชาชน
SERVICE
ระเบียบ/
กฎหมาย
LAW
แผน
PLANNING
ผลการ
ดำเนินงาน
PERFORMANCE
ติดต่อ
เทศบาล
CONTACT US
 
 

 
 
 
 
เบี้ยยังชีพฯ
 


 
เปิดรับลงทะเบียนขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด  
<<
>>
X
ดาวน์โหลดรายละเอียด
แบบคำร้องขอลงทะเบียน
แบบรับรองสถานะครัวเรือน
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

      กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลนาป่า เปิดรับลงทะเบียนขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด (สามารถลงทะเบียนได้ในพื้นที่ที่เด็กแรกเกิดและผู้ปกครองอาศัยอยู่จริง แต่มารดาที่อยู่ระหว่างการตั้งครรภ์ยังไม่ต้องมายื่นคำร้องขอลงทะเบียน)

   หลักเกณฑ์การยื่นคำร้องลงทะเบียนรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด พ.ศ.2565
          มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2562 เห็นชอบโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดู เด็กแรกเกิด โดยให้จ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดให้กับเด็กแรกเกิดที่อยู่ในครัวเรือนที่สมาชิก มีรายได้เฉลี่ยไม่เกิน 100,000 บาท ต่อคน ต่อปี ในอัตรา 600 บาท ต่อคน ต่อเดือน จนมีอายุครบ 6 ปี โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
          1) เด็กที่รับสิทธิในปีงบประมาณ 2559 - 2561 (เด็กที่เกิดตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2561) ยังคงรับสิทธิอย่างต่อเนื่องจนมีอายุครบ 6 ปี โดยไม่ต้องลงทะเบียนใหม่
          2) เด็กที่เกิดตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 เป็นต้นไป จนมีอายุครบหกปี มีสัญชาติไทย อาศัยกับผู้ปกครองในครัวเรือนที่มีรายได้น้อย และไม่อยู่ในสถานสงเคราะห์ของหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนตามที่อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชนประกาศกำหนด ต้องมาลงทะเบียนและมีสิทธิได้รับเงินตั้งแต่วันที่ลงทะเบียนจนมีอายุครบ 6 ปี

คุณสมบัติเด็กแรกเกิดที่มีสิทธิ
1) มีสัญชาติไทย (พ่อแม่มีสัญชาติไทย หรือ พ่อ หรือ แม่ มีสัญชาติไทย)
2) เกิดตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 เป็นต้นไป จนมีอายุครบ 6 ปี
3) อาศัยอยู่กับผู้ปกครองที่อยู่ในครัวเรือนที่มีรายได้น้อย (มีรายได้เฉลี่ยไม่เกิน 100,000 บาท ต่อคน ต่อปี)
4) ไม่อยู่ในสถานสงเคราะห์ของหน่วยงานของรัฐ หรือเอกชน (รายชื่อสถานสงเคราะห์ของหน่วยงานของรัฐ หรือเอกชน)

คุณสมบัติผู้ปกครองที่มีสิทธิลงทะเบียน
1) มีสัญชาติไทย
2) เป็นบุคคลที่รับเด็กแรกเกิดไว้ในความอุปการะ
3) เด็กแรกเกิดต้องอาศัยรวมอยู่ด้วย
4) อยู่ในครัวเรือนที่มีรายได้น้อย  คือ สมาชิกครัวเรือนมีรายได้เฉลี่ยไม่เกิน 100,000 บาท ต่อคน ต่อปี

เอกสารการลงทะเบียน
         1) แบบคำร้องขอลงทะเบียน (ดร.01)      
         2) แบบรับรองสถานะของครัวเรือน (ดร.02)          
         3) บัตรประจำตัวประชาชนของผู้ปกครอง          
         4) สูติบัตรเด็กแรกเกิด  
         5) สมุดบัญชีเงินฝากของผู้ปกครอง (บัญชีออมทรัพย์ธนาคารกรุงไทย บัญชีเงินฝากเผื่อเรียกธนาคารออมสิน หรือบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ธนาคารเพื่อการเกษตรและ สหกรณ์การเกษตร อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น)  
         6) สมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็ก (เฉพาะหน้าที่ 1 ที่มีชื่อของหญิงตั้งครรภ์) ในกรณีที่สมุดสูญหายให้ใช้เฉพาะสำเนา   หน้าที่ 1 พร้อมให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขบันทึก ข้อมูล และรับรองสำเนา    
         7) กรณีที่ผู้ยื่นคำร้องขอลงทะเบียนและสมาชิกในครัวเรือนของผู้ยื่นคำร้องขอลงทะเบียนเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ พนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานบริษัท ต้องมีเอกสาร  ใบรับรองเงินเดือน หรือหนังสือรับรองรายได้ของทุกคนที่มีรายได้ประจำ  
(สลิปเงินเดือน หรือเอกสารหลักฐานที่นายจ้างลงนาม)    
        8) สำเนาเอกสาร หรือบัตรข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ บัตรแสดงสถานะหรือตำแหน่ง หรือเอกสารอื่นใดที่แสดงตนของ   ผู้รับรองคนที่ 1 และผู้รับรองคนที่ 2

กรณีที่สมาชิกในครัวเรือนที่มีอายุเกิน 18 ปี มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทุกคน (ไม่ต้องยื่นแบบ ดร.02 โดยนำบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ  มาแสดงขณะยื่นคำขอลงทะเบียน)

ผู้รับรองแบบ ดร.02
คนที่ 1 ได้แก่ อพม. , อสม.ในพื้นที่
คนที่ 2 ได้แก่  ประธานอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ประจำตำบล ประธานชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ข้าราชการสถานบริการสาธารณสุขในระดับตำบล ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นที่ดำรงตำแหน่งในระดับปฏิบัติการขึ้นไปหรือเทียบเท่า ที่ปฏิบัติหน้าที่ ในท้องที่หรือท้องถิ่นแห่งนั้น

ผู้ยื่นคำร้องขอลงทะเบียนสามารถตรวจสอบสิทธิ์ได้ที่
       กรมกิจการเด็กและเยาวชน   โทร. 02-651-6534  และ 02-2555850 ถึง 7 ต่อ 121ถึง123
       สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชลบุรี  โทร. 038-277877 หรือ 038-282586 ต่อ 23 ถึง26
       เทศบาลตำบลนาป่า กองสวัสดิการสังคม โทร. 038-055499 ต่อ 147 ถึง 150 ในวันและเวลาราชการ

ตรวจสอบสถานะผู้ลงทะเบียนเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด
ผู้ยื่นคำร้องสามารถตรวจสอบสถานะของผู้ลงทะเบียนได้ด้วยตนเองที่ http://csgcheck.dcy.go.th/


 

ข่าว ณ. วันที่ 10 มิ.ย. 2564 เวลา 11.21 น. โดย งานบริการและเผยแพร่วิชาการ1

ผู้เข้าชม 785 ท่าน

 
 
 
 
 
 

สงวนลิขสิทธิ์ © เทศบาลตำบลนาป่า อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000
โทรศัพท์ : 0-3805-5499 โทรสาร : 0-3805-5484
จำนวนผู้เข้าชม 3,213,098 เริ่มนับ 22 เม.ย. 2562
จัดทำโดย : NAXsolution.com