เทศบาลตำบลนาป่า
หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลพื้นฐาน
GENERAL
รู้จัก
เทศบาล
ABOUT US
บุคลากร
/หน่วยงานภายใน
PERSONAL
ข่าวสาร
NEWS
บริการ
ประชาชน
SERVICE
ระเบียบ/
กฎหมาย
LAW
แผน
PLANNING
ผลการ
ดำเนินงาน
PERFORMANCE
ติดต่อ
เทศบาล
CONTACT US
 
 

 
 
 
 
เบี้ยยังชีพฯ
 

 
การลงทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  
<<
>>
X
ดาวน์โหลดรายละเอียดทั้งหมด
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ประชาสัมพันธ์รับลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลตำบลนาป่า  เปิดรับลงทะเบียนเพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 (เริ่มรับเงินเดือนตุลาคม 2563)  โดยผู้สูงอายุต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
1. ผู้สูงอายุที่มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์แล้ว และมีภูมิลำเนาในเขตพื้นที่ตำบลนาป่า แต่ยังไม่ได้ไปลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุมาก่อน
2. ผู้สูงอายุที่จะมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ในปีงบประมาณ 2564 เกิดก่อนวันที่ 2 กันยายน 2504
3. ไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ประสงค์จะรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

    ผู้สูงอายุที่มีคุณสมบัติ สามารถไปยื่นลงทะเบียนเพื่อแสดงความจำนงขอรับเงินเบี้ยยังชีพ ด้วยตนเองหรือมอบหมายเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้อื่นเป็นผู้ยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแทนโดยมีหลักฐานตามที่ราชการกำหนด ณ กองสวัสดิการสังคม  เทศบาลตำบลนาป่า  หมู่ที่ 2 ตำบลนาป่า อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี           ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2563  ระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 น. (ในวันและเวลาราชการ)

    กรณีผู้สูงอายุย้ายทะเบียนบ้านมาจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น
ผู้สูงอายุที่ได้ย้ายทะเบียนบ้านมาจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ต้องไปลงทะเบียนยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  นับตั้งแต่วันที่ย้ายแต่ไม่เกินเดือนพฤศจิกายน 2563
เพื่อจะได้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพอย่างต่อเนื่อง โดยเตรียมเอกสารหลักฐาน ดังนี้
1. บัตรประจำตัวประชาชน (ฉบับจริง)
2. ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน (ฉบับจริง)
3. สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารได้ทุกธนาคาร บัญชีประเภทออมทรัพย์  ในนามผู้มีสิทธิหรือผู้ได้รับมอบอำนาจจากผู้มีสิทธิ (สำหรับเตรียมการรองรับการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ)

     สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองสวัสดิการสังคม เบอร์โทรศัพท์ 038-055499 ต่อ 150


 

ข่าว ณ. วันที่ 14 พ.ค. 2562 เวลา 11.48 น. โดย งานประชาสัมพันธ์

ผู้เข้าชม 546 ท่าน

 
 
 
 
 
 

สงวนลิขสิทธิ์ © เทศบาลตำบลนาป่า อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000
โทรศัพท์ : 0-3805-5499 โทรสาร : 0-3805-5484
จำนวนผู้เข้าชม 1,092,227 เริ่มนับ 22 เม.ย. 2562
จัดทำโดย : NAXsolution.com