เทศบาลตำบลนาป่า
หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ข้อมูลพื้นฐาน
GENERAL
รู้จัก
เทศบาล
ABOUT US
บุคลากร
/หน่วยงานภายใน
PERSONAL
ข่าวสาร
NEWS
บริการ
ประชาชน
SERVICE
ระเบียบ/
กฎหมาย
LAW
แผน
PLANNING
ผลการ
ดำเนินงาน
PERFORMANCE
ติดต่อ
เทศบาล
CONTACT US
 
 

 
 
 
 
ทะเบียนราษฎร์
 
สถานที่ติดต่อ : เทศบาลตำบลนาป่า
ที่อยู่ : เลขที่ 89 หมู่ที่ 2 ตำบลนาป่า อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000
โทรศัพท์ : 0-3828-2049
โทรสาร : 0-3828-2049
Webside : www.napachon.go.th
 
สถิติประชากรจากทะเบียนบ้าน เขตพื้นที่ตำบลนาป่า
อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี เดือนธันวาคม 2563
 
พื้นที่
จำนวนประชากร
ชาย หญิง รวม
จำนวน
ครัวเรือน (หลัง)
หมู่ที่ 1 นาล่าง 3,365 3,759 7,124 3,979
หมู่ที่ 2 ท้องคุ้ง 1,479 1,505 8,984 2,124
หมู่ที่ 3 นาขัดแตะ 453 449 902 450
หมู่ที่ 4 นานอก 1,354 1,362 2,716 1,748
หมู่ที่ 5 ทุ่งบางกระแบง 675 717 1,392 724
หมู่ที่ 6 นาเขื่อน 467 478 945 591
หมู่ที่ 7 หนองพะเนียง 680 752 1,432 863
หมู่ที่ 8 หนองทราย 1,439 1,566 3,005 2,385
หมู่ที่ 9 บ่อมอญ 2,100 2,321