เทศบาลตำบลนาป่า
หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลพื้นฐาน
GENERAL
รู้จัก
เทศบาล
ABOUT US
บุคลากร
/หน่วยงานภายใน
PERSONAL
ข่าวสาร
NEWS
บริการ
ประชาชน
SERVICE
ระเบียบ/
กฎหมาย
LAW
แผน
PLANNING
ผลการ
ดำเนินงาน
PERFORMANCE
ติดต่อ
เทศบาล
CONTACT US
 
 

 
 
 
 
การชำระภาษี
 
สถานที่ติดต่อ : เทศบาลตำบลนาป่า
ที่อยู่ : เลขที่ 89 หมู่ที่ 2 ตำบลนาป่า อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000
โทรศัพท์ : 038-055499 ต่อ 155
Webside : www.napachon.go.th
 

ประกาศ บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตเทศบาลตำบลนาป่า ฉบับที่ 2 (หมู่ที่ 2 ต.นาป่า)

ประกาศ บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตเทศบาลตำบลนาป่า ฉบับที่ 1 (หมู่ที่ 3 ต.นาป่า)

ประกาศ บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตเทศบาลตำบลนาป่า ฉบับที่ 4 (หมู่ที่ 4 ต.นาป่า)

ประกาศ บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตเทศบาลตำบลนาป่า ฉบับที่ 2 (หมู่ที่ 5 ต.นาป่า)

ประกาศ บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตเทศบาลตำบลนาป่า ฉบับที่ 3 (หมู่ที่ 6)

ประกาศ บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตเทศบาลตำบลนาป่า ฉบับที่ 3 (หมู่ที่ 7)

แบบแจ้งการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ในที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง

คำร้องขอรับเงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างคืน

คำร้องคัดค้านการประเมินภาษีหรือการเรียกเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

การชำระภาษี

พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562

กฎกระทรวงกำหนดทรัพย์สินที่ได้รับ ยกเว้นจากการจัดเก็บภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562

ประกาศฯ-ยกเว้นภาษีที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่เป็นทรัพย์สินของมูลนิธิ

ประกาศฯ-หลักเกณฑ์การพิจารณาทรัพย์สินของเอกชน เฉพาะส่วนที่ได้ยินยอมให้ทางราชการจัดให้ใช้เพื่อสาธารณประโยชน์

ประกาศฯ-หลักเกณฑ์และวิธีการคำนวณการยกเว้นมูลค่าของฐานภาษี

การให้บริการข้อมูลราคาประเมินทุนทรัพย์กรมธนารักษ์

เรื่องน่ารู้บัญชีกำหนดราคาทุนทรัพย์

สาระสำคัญ พ.ร.บ.ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562

ตอนที่ 1 ทําไมถึงต้องมีภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ?

ตอนที่ 2 ใครมีหน้าที่เสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ?

ตอนที่ 3 ต้องเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเท่าไหร่ และคิดอย่างไร ?

ตอนที่ 4 ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ต้องเสียเมื่อไหร่ และเสียอย่างไร ?

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นกรรมการภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้างประจำจังหวัด และกรรมการพิจารณาอุทธรณ์การประเมินภาษีประจำจังหวัดชลบุรี
 
 
วิสัยทัศน์ เทศบาลตำบลนาป่า
“นาป่าเป็นเมืองน่าอยู่ บริหารงานอย่างโปร่งใส ใส่ใจสิ่งแวดล้อม
เพียบพร้อมสาธารณูปการ ก้าวนำด้านเศรษฐกิจ
ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี”
 
 
 
 
 
 

สงวนลิขสิทธิ์ © เทศบาลตำบลนาป่า อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000
โทรศัพท์ : 0-3805-5499 โทรสาร : 0-3805-5484
จำนวนผู้เข้าชม 783,102 เริ่มนับ 22 เม.ย. 2562
จัดทำโดย : NAXsolution.com