เทศบาลตำบลนาป่า
หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ข้อมูลพื้นฐาน
GENERAL
รู้จัก
เทศบาล
ABOUT US
บุคลากร
/หน่วยงานภายใน
PERSONAL
ข่าวสาร
NEWS
บริการ
ประชาชน
SERVICE
ระเบียบ/
กฎหมาย
LAW
แผน
PLANNING
ผลการ
ดำเนินงาน
PERFORMANCE
ติดต่อ
เทศบาล
CONTACT US
 
 

 
 
 
 
บุคลากร
 
นายสราวุธ เย็นยิ่ง
ปลัดเทศบาลตำบลนาป่า
โทร : 038-055499 ต่อ 206
 
นางสาวสุรีย์ อัตตสรรค์สาธิต
รองปลัดเทศบาลตำบลนาป่า
โทร : 038-055499 ต่อ 237
นางสาวตะวัน ทองทองหลาง
รองปลัดเทศบาลตำบลนาป่า
โทร : 038-055499 ต่อ 342
 
สำนักปลัด
 
ว่าที่ร้อยตรีบุญชนะ เนาว์รัตน์
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 038-055499 ต่อ 211


นางสาวมนฤดี ศรีสกุล
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ


นางสาวศิริวรรณ จันทะมา
หัวหน้าฝ่ายการเจ้าหน้าที่


((....ว่าง.....))
หัวหน้าฝ่ายปกครอง


((....ว่าง.....))
หัวหน้าฝ่ายงานป้องกันและรักษาความสงบ


นายกฤษดา อาจยิ่ง
นิติกรชำนาญการ


นายสุรศักดิ์ พราหมณ์ชูเอม
นิติกรปฏิบัติการ


นางสาวสุนันทา ธรรมบำรุง
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ


นายนพดล เดชอุดม
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ


นายเศรษฐอรรถ เศรษฐาธรรศกุล
นักจัดการงานเทศกิจชำนาญการ


ว่าที่ร้อยเอกเสกสิทธิ์ สุวรรณโชติ
นักจัดการงานทะเบียนและบัตร
ชำนาญการ


นายณัฐพงษ์ ดีเลิศ
เจ้าพนักงานทะเบียนชำนาญงาน


สิบตรีบุญเลิศ บุญน่วม
เจ้าพนักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน


สิบโทพงษ์ดนัย อภัยนิพัฒน์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


((....ว่าง.....))
เจ้าพนักงานธุรการ


((....ว่าง.....))
เจ้าพนักงานทะเบียน


((....ว่าง.....))
เจ้าพนักงานเทศกิจ


((....ว่าง.....))
เจ้าพนักงานป้องกันฯ


นางสาวสุดาวรรณ เจ้าเจ็ด
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล


นางสาวกชพร ยินดีสุข
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นายชยธร สงเคราะห์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นางสาวสาวิตรี ไชยศรีหา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานทะเบียน


นางสาวนิธิศา เอี้ยงกุญชร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


สิบตรีสุวพัชร์ กลางชา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานเทศกิจ


นายอาจหาญ เขยิน
พนักงานขับรถยนต์


นางสาวสุภัค แก้วคูนอก
คนงาน (งานการเจ้าหน้าที่)


นางสาวพาขวัญ เอี่ยมสอาด
คนงาน(งานนิติการ)


นางสาวชลธิชา นาวิน
คนงาน (งานการเจ้าหน้าที่)


นางสาวปราณี พงษ์หัสบรรณ
คนงาน (แม่บ้าน)
 
 
 
 
 
 
 

สงวนลิขสิทธิ์ © เทศบาลตำบลนาป่า อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000
โทรศัพท์ : 0-3805-5499 โทรสาร : 0-3805-5484
จำนวนผู้เข้าชม 2,798,428 เริ่มนับ 22 เม.ย. 2562
จัดทำโดย : NAXsolution.com