เทศบาลตำบลนาป่า
หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
ข้อมูลพื้นฐาน
GENERAL
รู้จัก
เทศบาล
ABOUT US
บุคลากร
/หน่วยงานภายใน
PERSONAL
ข่าวสาร
NEWS
บริการ
ประชาชน
SERVICE
ระเบียบ/
กฎหมาย
LAW
แผน
PLANNING
ผลการ
ดำเนินงาน
PERFORMANCE
ติดต่อ
เทศบาล
CONTACT US
 
 

 
 
 
 
บุคลากร
 
นายสราวุธ เย็นยิ่ง
ปลัดเทศบาลตำบลนาป่า
โทร : 038-055499 ต่อ 206
 
นางสาวสุรีย์ อัตตสรรค์สาธิต
รองปลัดเทศบาลตำบลนาป่า
โทร : 038-055499 ต่อ 237
นางสาวตะวัน ทองทองหลาง
รองปลัดเทศบาลตำบลนาป่า
โทร : 038-055499 ต่อ 342
 
กองคลัง
 
นางรุ่งทิวา สุขสวัสดิ์
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 038-055499 ต่อ 113


นางสาวธัญญ์พิชา ศุภไชยเศรษฐ์
หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี


((....ว่าง.....))
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง


((....ว่าง.....))
หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้


นางสดศรี แน่นหนา
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ


นางสาวเกศินี อุบลวิรัตนา
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ


นางสาวณัฐพัชร์ สุทธา
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้


นางสาวปสุตา อนุรพันธ์
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ


นางสาวศิรินทิพย์ สุดทอง
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน


นายธนิต ทุมมานนท์
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน


นางสาวนวลนภา สิงห์หา
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน


((....ว่าง.....))
เจ้าพนักงานพัสดุ


((....ว่าง.....))
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี


นางรัศมี ฉันทะกุล
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี


นางสาวพรพิมล สุกใส
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี


นางสาวสุธารัตน์ อิ่มสุวรรณ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ


นางสาวภควดี เลิศศิริ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ


นางสาวรัชนีกร ช่างหลี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ


นางสาวปรียา กาลึกสม
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการคลัง


นายพิสิฐชัย เตโชทินกร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้


นางสาวกนิษฐา จันทรนิภา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้


นางสาววัชรินทร์ บุญรอด
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้


นางสุธาทิพย์ เปียผึ้ง
ผุ้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นายจรัญ ฟูเกษม
พนักงานขับรถยนต์


นายอดิศักดิ์ แซ่ลิ้ม
พนักงานขับรถยนต์


นางสาวกาญจนา สัมมะดี
คนงาน
(ฝ่ายพัฒนารายได้)


นางวีณารัตน์ ตันตรานนท์
คนงาน
(ฝ่ายงานพัสดุ)


นางสาวธนัญญ์จิรา จิตราช
คนงาน
(ฝ่ายพัฒนารายได้)
 
 
 
 
 
 
 

สงวนลิขสิทธิ์ © เทศบาลตำบลนาป่า อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000
โทรศัพท์ : 0-3805-5499 โทรสาร : 0-3805-5484
จำนวนผู้เข้าชม 2,410,636 เริ่มนับ 22 เม.ย. 2562
จัดทำโดย : NAXsolution.com