เทศบาลตำบลนาป่า
หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลพื้นฐาน
GENERAL
รู้จัก
เทศบาล
ABOUT US
บุคลากร
/หน่วยงานภายใน
PERSONAL
ข่าวสาร
NEWS
บริการ
ประชาชน
SERVICE
ระเบียบ/
กฎหมาย
LAW
แผน
PLANNING
ผลการ
ดำเนินงาน
PERFORMANCE
ติดต่อ
เทศบาล
CONTACT US
 
 

 
 
 
 
ยุทธศาสตร์
 
ยุทธศาสตร์ที่ 1
ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
กลยุทธ์

ส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขที่ดีและทั่วถึง

ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนให้กินดี อยู่ดี

ส่งเสริมศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีให้คงอยู่กับชุมชนสืบไป

พัฒนาชุมชนโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน

จัดสวัสดิการสังคม

สงเคราะห์ประชาชนให้ครอบคลุมและทั่วถึง

จัดให้ประชาชนได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
 
ยุทธศาสตร์ที่ 2
ยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
กลยุทธ์

ส่งเสริมให้เด็ก เยาวชนหันมาสนใจการเล่นกีฬา และนันทนาการเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
 
ยุทธศาสตร์ที่ 3
ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
กลยุทธ์

พัฒนาผังเมืองและสิ่งสาธารณะประโยชน์
 
ยุทธศาสตร์ที่ 4
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
กลยุทธ์

ส่งเสริมอาชีพและยกระดับรายได้ให้กับประชาชน ในพื้นที่เพื่อพัฒนา และสร้างโอกาสให้ชุมชน
 
ยุทธศาสตร์ที่ 5
ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
กลยุทธ์

สร้างจิตสำนึกให้ประชาชนตระหนัก ในการรักษาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
 
ยุทธศาสตร์ที่ 6
ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมืองการบริหาร
กลยุทธ์

พัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารงาน

ส่งเสริมการให้บริการที่ดีเพื่อให้ประชาชนพอใจสูงสุด
 
 
 
 
 
 

สงวนลิขสิทธิ์ © เทศบาลตำบลนาป่า อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000
โทรศัพท์ : 0-3805-5499 โทรสาร : 0-3805-5484
จำนวนผู้เข้าชม 1,093,598 เริ่มนับ 22 เม.ย. 2562
จัดทำโดย : NAXsolution.com