ท่านต้องการให้ ทต.นาป่า พัฒนาด้านใดมากที่สุด
ด้านคมนาคม ( 11 )
22.45%
ด้านสาธารณูปโภค ( 7 )
14.29%
ด้านการส่งเสริมอาชีพ ( 8 )
16.33%
การประชาสัมพันธ์ข้อมูล ( 7 )
14.29%
ด้านการให้บริการอินเตอร์เน็ต ( 16 )
32.65%