ท่านต้องการให้ ทต.นาป่า พัฒนาด้านใดมากที่สุด
ด้านคมนาคม ( 24 )
21.24%
ด้านสาธารณูปโภค ( 23 )
20.35%
ด้านการส่งเสริมอาชีพ ( 22 )
19.47%
การประชาสัมพันธ์ข้อมูล ( 14 )
12.39%
ด้านการให้บริการอินเตอร์เน็ต ( 30 )
26.55%