ท่านต้องการให้ ทต.นาป่า พัฒนาด้านใดมากที่สุด
ด้านคมนาคม ( 13 )
19.70%
ด้านสาธารณูปโภค ( 10 )
15.15%
ด้านการส่งเสริมอาชีพ ( 9 )
13.64%
การประชาสัมพันธ์ข้อมูล ( 7 )
10.61%
ด้านการให้บริการอินเตอร์เน็ต ( 27 )
40.91%